ارایه مدل پیش بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل پلیمری با رویکرد پدیده شناختی تجربی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

ترکهای پوست سوسماری یا ترکهای خستگی از مهم‌ترین خرابیهای موجود در لایه رویه روسازیها، از جمله روسازی متخلخل هستند. در این راستا، ارایه مدل‌ پیش‌بینی عمر خستگی آسفالت‌ متخلخل می‌تواند کمک شایانی به افزایش کیفیّت راهها به ویژه از طریق زمان‌بندی صحیح عملیات ترمیم و نگهداری کند. در این پژوهش سعی شده است مدلی آماری بر مبنای نتایج حاصل از ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی ارایه شود. نمونه‌ها به صورت تیرهایی از جنس آسفالت متخلخل با درصد فضای خالی حدود 18% ساخته شدند. پس از آماده‌سازی، نمونه‌ها در دستگاه تست خستگی چهارنقطه‌ای، آزمایش شده و منحنی سختی بر حسب تعداد سیکل‌ بارگذاری به دست آمدند. به دلیل این‌که آزمایش به روش کرنش ثابت انجام شد، رسیدن به 50% سختی اوّلیّه، معیار خرابی در نظر گرفته شد. با توجّه به آزمایشهای صورت‌گرفته و با استفاده از رگرسیون خطّی لگاریتمیِ نتایج، مدل پیش‌بینی عمر خستگی آسفالت متخلخل با استفاده از قیر اصلاح شده با پلیمر SBS با رویکرد پدیده‌شناختی تجربی ارایه شد. ضرایب همبستگی قابل قبول نتیجه شده از رگرسیون، حکایت از دقّت مناسب مدل‌ پیشنهادی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exposure Fatigue Life's Prediction Model of Polymer Modified Porous Asphalt with Empirical Phenomenological Approach

چکیده [English]

Alligator cracking or fatigue cracking is the most important failure of pavements, especially in porous pavements. In this regard, the proposed models that predict the fatigue life of porous pavement can help to enhance the quality of repair and maintenance of roads, especially through the proper schedule. In this research a statistical model based on the results of experimental specimens was generated. Sample beams were made ​​of porous asphalt with about 18% air voids. After specimen preparation, the samples were tested by four-point fatigue test machine and bending stiffness versus the number of loading cycle curve was obtained. Due to the strain controlled test, reaching to 50% of initial stiffness as failure criterion is considered. By paying attention to the experiments and logarithmic regression of results, a model to predict fatigue life of porous asphalt made of SBS polymer modified bitumen based on empirical phenomenological approach was presented. Good correlation coefficient resulted from statistical analysis indicates the proper accuracy of model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porous Asphalt
  • SBS Polymer Modified Binder
  • 4-Point Bending Test
  • Fatigue life
  • Empirical Phenomenological Prediction Model