شناسایی نقش اجزای مختلف راههای دو خطه دو طرفه بین شهری در ایمنی با استفاده از یک رویکرد ناهمفزون

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

یکی از مشکلات دست اندرکاران و متولیان ایمنی راههای برون شهری، ارتقای سطح ایمنی جاده‌ها در شرایط فقدان اطلاعات و یا دقیق نبودن آمار تصادفات جاده ای است. این مساله بویژه در تعیین اولویت تخصیص بودجه ارتقای سطح ایمنی به نقاط مختلف یک جاده یا شبکه جاده ای به چشم می‌خورد. هر چند در برخی مطالعات، میزان خطرآفرینی نسبی برخی معیارهای ایمنی از دیدگاه کلان مورد بررسی قرار گرفته است، لزوم یک نگرش ناهمفزون برای شناسایی نقش تمامی اجزای راه به چشم می‌خورد تا  بتوان میزان خطرآفرینی نقاط مختلف جاده را در شرایط فقدان آمار تصادفات نیز محاسبه کرد. در این مقاله با استفاده از یک رویکرد ناهمفزون نقش 47 عامل از اجزای راه دو خطه دو طرفه بین شهری در میزان خطرآفرینی آن به دست آمده است. به این منظور با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در تحلیل میزان خطرآفرینی هر یک از محدوده‌های جاده، نقش هر یک از این اجزا و عوامل تشکیل دهنده آنها در احتمال بروز حادثه برای وسایل نقلیه محاسبه شده است. تحلیل پرسشنامه هایی که توسط متخصصین ایمنی جاده ای تکمیل شده، نشان می‌دهد که محدوده‌های شامل کاربریهای حاشیه راه و پارکینگهای بین راهی، پلها، دسترسیها و تقاطعات، تونلها، قوسها و محدوده مسیر مستقیم، به ترتیب بیشترین نقش در بروز تصادفات جاده ای را برعهده دارند. این مطالعه نشان می‌دهد که از بین عوامل مورد بررسی، 12 عامل مهم تر، در بروز حوادث جاده ای در مجموع 50 درصد از احتمال بروز حادثه را تشکیل می‌دهند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Contribution of Interstate Two-way Two-lane Road Elements to Safety: A disaggregate Approach

چکیده [English]

In the absence of historical accident records, road authorities are faced to a problem of safety investment. Specially, this issue is arisen in case of improving the safety level of a road or a road network. Although, some studies have pointed out the hazard index of some road elements aggregately, no research is disaggregately addressed the issue. This paper addresses a disaggregate approach to identify the risk level of 47 elements of two-way two-lane roads. By introducing analytical hierarchy process (AHP), this paper explores the contribution of each road element to the road safety state. Results gained by the studied road safety experts showed that the main accident risk in the roads is due to parking and other roadside land uses, bridges, accesses and intersections, tunnels, curves and segments respectively. The study also shows that in the range of investigated factors, the top twelve factors are responsible for about 50 percent of accident probability.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • safety
  • two-way two-lane road
  • road element
  • Analytical Hierarchy Process
  • risk