توسعه مدل ریاضی مسأله مسیریابی حمل‌ونقل مواد سوختی تحت شرایط فازی - مطالعه موردی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

جابجایی مواد خطرناک همواره با نگرانیهایی در خصوص آسیبهای احتمالی وارده به انسانها و محیط زیست صورت می‌گیرد. از این رو کاهش ریسک نیز باید همراه با هزینه حمل به عنوان معیاری مهم در تمام مراحل انتقال مواد در نظر گرفته می‌شود. در این مقاله، مدل ریاضی دو معیاره با رویکرد مد نظر قرار دادن ریسک و هزینه برای جابجایی مواد خطرناک ارایه می‌شود. هدف، تعیین بهترین مسیر برای انتقال مواد سوختی از انبار توزیع آنها تا هر یک از نقاط تقاضا، بر اساس دو معیار ریسک و هزینه است. ریسک حمل‌ونقل بر اساس سه نوع ریسک شامل ریسک تصادف، ریسک جمعیتی و ریسک زیست محیطی تعریف و مقادیر هر یک از ریسکها به صورت فازی کلامی با نظرات خبرگان و از طریق تکمیل پرسشنامه‌های مربوط ارایه می‌شود. متغیرهای فازی برای استفاده در الگوریتم حل از طریق تعریف عدد فازی مثلثی به صورت اعداد کمّی بیان می‌شود. به منظور بررسی و اعتبارسنجی مدل، استان مازندران و شبکه مسیرهای استان با 62 گره و 81 کمان دارای ویژگی رفت و برگشت به عنوان محدوده مطالعه انتخاب شد. برای حل مسأله با توجه به ماهیت دو معیاره بودن آن، مقادیر متفاوت ریسک و هزینه برای تعیین بهترین مسیر مورد استفاده قرار گرفته و بهترین مسیرها از انبار توزیع تا هر یک از نقاط تقاضا بر اساس ضریب ارجحیت تصمیم گیرنده بین هزینه و ریسک تعیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of a Mathematical Model for a Fuel Routing Problem Under a Fuzzy Condition– A Case Study

چکیده [English]

Hazmat (i.e., hazardous material) transportation makes concerns about harm to human and environmental safety, therefore risk is considered as a main issue in all stage of hazmat shipment. In this paper, a bi-criteria algorithm is developed to consider risk and cost for the hazmat shipment. The main objective is to find the best path for carrying hazardous material form origin nodes of suppliers to destination nodes of fuel stations. Risk is identified by three groups of road accidents, population and environment. Due to a lack of exact data on three components of defined risk, linguistic variables are identified to achieve road safety experts' view of points by questionnaires. In this case, triangular fuzzy numbers are used to convert linguistic variables to crisp values. The road network of Mazandaran province is nominated as a case study consisting of 62 nodes and 81 edges. The validation process is carried out regarding to different amounts of risk and cost priorities and the associated results are discussed. It is concluded that the decision makers are able to consider their concerns on the fuel routing problem using different priorities of risk and cost simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hazmat routing problem
  • Hazardous material
  • Risk Analysis
  • Fuzzy condition