ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

2 دانشکده مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین

3 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس ارشد پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

4 پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه

چکیده

مطالعه حاضر با هدف پیش بینی و ارزیابی عوامل موثر بر شدت تصادفات عابران پیاده در را ههای برو نشهری انجام شده است. به این سبب، عوامل موثر بر جرحی یا فوتی بودن تصادفات عابران پیاده در را ههای برو نشهری استان تهران، طی سا لهای 1388 الی 1390 ، با استفاده از مدل لوجیت دوتایی مورد تحلیل قرار گرفت. متغیرهای بررسی شده در این مدل شامل ویژگ یهایی نظیر مشخصات راننده، زمان وقوع تصادف، وسیله نقلیه درگیر در تصادف، مقصر بودن عابر پیاده، فاصله از نزدیک ترین پاسگاه، علت تامه ثبت شده در صحنه تصادف و تعداد وسایل درگیر در تصادف می شوند. نتایج نشان م یدهند که تخطی عابر پیاده، وقوع تصادف در هنگام عصر، وقوع تصادف در مناطق دشتی، وزن خودرو مواجه شده با عابر پیاده و تعداد خودروهای درگیر در تصادف مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر شدت جراحت عابران پیاده در راه های برو نشهری هستند. بررسی های پس از ساخت مدل نشان داد، تخطی عابر پیاده، دارای بیشترین اثر حاشیه درمیان متغیرهای معنادار است. ماتریس ب ینظمی مدل پیشنهادی نشان م یدهد مدل ارائه شده، از قابلیت مناسبی در تخمین شدت تصادفات برخوردار است. مدل ساخته شده، 100 درصد تصادفات جرحی، 6 درصد تصادفات فوتی و 65 درصد کل تصادفات را به درستی پی شبینی کرده است. با توجه به اینکه ضرایب مدل ساخته شده معنادار هستند و بر اساس ماتریس ب ینظمی دقت پی شبینی مدل )% 65 ( نیز مناسب است، نتیج هگیری های حاصل از تفسیر مدل می تواند قابل قبول و قابل استناد باشد. نتایج این مقاله می تواند مسئولان مربوط را در شناخت بیشتر ماهیت تصادفات و ارائ ه برنام ههای کنترلی و نظارتی بیشتر یاری کند..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Pedestrian Accidents in Rural Roads Using Ordered Logit Model

نویسندگان [English]

  • Sina Sahebi 1
  • Babak Mirbaha 2
  • Alireza Mahpour 3
  • Mohammad Hossein Noruz Aliaei 4
چکیده [English]

This study aims to predict the pedestrian accident severities and affecting factors in rural roads. An ordered logit model was applied for analyzing the factors affecting the death or injury of pedestrian accidents in Tehran province rural roads during years 1388 to 1390. More than 50 variables were selected for describing the dependent variable. Further analysis on these variables showed that variables such as driver characteristics; time of accident; the vehicle involved in the accident; pedestrian role in accident; distance from the nearest police station; the cause of the accident scene; and the number of vehicles involved in the accident are significant in model and should be considered for predicting model. The results indicated that the type of vehicles involved in the accident, location of accident, time of accident and pedestrian guilt have a significant role in the severity of pedestrian accidents. Finally, with respect to nature of the studied variables, recommendations were proposed for enhancing the safety of pedestrians crossing thepedestrians crossing the road in Tehran province rural road.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pedestrians
  • Accidents
  • Rural roads
  • ordered logit model