انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل با توجه به عدالت فضایی (مطالعه موردی: شبکه حمل و نقل شهر اصفهان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

از دیدگاه سیاستگذاران حمل‌ونقل ، یکی از راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار در نظر گرفتن عدالت از ابعاد مختلف است. یکی از انواع عدالت که جهت انتخاب پروژه‌های زیرساخت حمل‌ونقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، عدالت فضایی است که همان عدالت در میان نواحی مختلف محدوده مورد مطالعه است. در این مقاله مدلی جهت انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل با رویکرد عدالت فضایی ارائه شده است. به این منظور دو شاخص دسترسی و ازدحام با رویکرد عدالت فضایی جهت ارزیابی پروژه‌های حمل و نقل معرفی شده است. در این شاخص‌ها نواحی با وضعیت بد دسترسی و ازدحام، وزن بیشتری می‌گیرند. در مدل پیشنهادی در کنار این دو شاخص، شاخص مجموع زمان سفر طی شده در شبکه که نشان دهنده وضعیت کلان شبکه است نیز بکار برده شده است. همچنین یک روش ترکیبی AHP-SMART جهت تعیین وزن این شاخص‌ها در مدل ارائه شده است. شهر اصفهان به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب شده و شش خیابان پیشنهادی در طرح تفصیلی شهر اصفهان جهت اضافه شدن به شبکه مورد بررسی قرار گرفته است. شبیه‌سازی سناریوهای مختلف با استفاده از نرم افزار EMME/2 انجام شده و از این طریق داده‌های مورد نیاز برای محاسبه شاخص‌های مدل فراهم گردیده است. نتایج بیانگر آن است که در نظر گرفتن عدالت فضایی می‌تواند رتبه بندی سناریوهای مختلف را دستخوش تغییر جدی نماید. یک سناریو ممکن است تنها با درنظر گرفتن تاثیر بر کاهش مجموع زمان سفر طی شده در شبکه، سناریوی مناسبی به نظر برسد، اما اگر این سناریو مطلوبیت در نواحی با ‏وضعیت بهتر را بیشتر افزایش دهد، از دیدگاه عدالت فضایی، نه تنها بهبودی در وضعیت کلی شبکه حاصل نشده است، بلکه ‏وضعیت کلی شبکه به سمت ناعدالتی بیشتر سوق داده شده است.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of Transportation Investment Projects in regard to Spatial Equity (Case Study: Isfahan Transportation Network)

نویسندگان [English]

  • Seyed Nader Shetab Boushehri
  • Seyed Mohammadreza Hosseininasab
  • Arezoo Kazemi
چکیده [English]

Transportation policy makers believe that considering different aspects of equity is one of the strategies to achieve the sustainable development. One of the most important equity types that should be considered in studies on transportation infrastructure projects selection is spatial equity as equity among different zones of the study area. In this paper, a model, based on spatial equity approach is explained to evaluate transportation investment projects. Therefore, two measures of accessibility and congestion considering spatial equity are introduced. In these measures, zones with inappropriate condition of accessibility and congestion are weighed more. Along with these two measures, measure of total travel time on the network, indicating the overall status of the network has also been considered. A combinatory AHP-SMART method is introduced for weighting these measures. City of Isfahan was selected as the study area and six proposed streets were studied to be added to the network. All feasible scenarios were simulated by EMME/2 software and hereby data for calculation of measures were provided and finally, the best scenario was selected. Results show that consideration of spatial equity may change ranking of scenarios.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transportation project selection
  • spatial equity
  • accessibility
  • Congestion