انتخاب استراتژی تعمیر و نگهداری بهینه پلها بر مبنای الگوریتم تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل برنامه‌ریزی ریاضی (مطالعه موردی: پلهای استان مازندران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی طبری بابل، بابل، ایران

چکیده

با توجه به هزینه و اهمیت زیاد پلها در شبکه راههای ارتباطی و نقش استراتژیهای تعمیر و نگهداری در کاهش هزینه‏های جاری پلها، هدف از این تحقیق، انتخاب روش‌های تعمیر و نگهداری بهینه برای مجموعه‌ای از پلها است. در این راستا ابتدا عوامل موثر در ایمنی کاربران، عملکرد و سرعت خرابی پلها شناسایی شدند. سپس وزن عوامل مذکور یا در واقع، میزان تاثیر هریک از این عوامل بر روی ایمنی کاربران، عملکرد و سرعت خرابی پلها به صورت فازی کلامی با نظرات خبرگان و از طریق تکمیل پرسشنامه‌های مربوط ارایه شده است. در ادامه با ارزیابی پلهای استان مازندران نسبت به هر یک از عوامل مذکور، شاخص اولویت و اولویت‌بندی پلها بر اساس نیازشان به تعمیر و نگهداری تعیین گشته است. در نهایت یک مدل برنامه ریزی ریاضی ارائه شده که با توجه به محدودیت بودجه، شاخص اولویت به دست آمده از مراحل قبل، هزینه و اثربخشی روشهای تعمیر و نگهداری تعیین می کند که کدام پلها و با چه روشی درمان شوند. این رویکرد با داده‌های واقعی و شبیه سازی شده، با موفقیت ارزیابی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Selection of Bridges Optimum Repair and Maintenance Strategy Based on Multi-Criteria Decision-Making Algorithm and Mathematical Planning Model (Case study: Bridges of Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Abdollahzadeh 1
  • Hamid Norouzi 2
  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • Farshidreza Haghighi 1
چکیده [English]

The objective of this study is selection of optimum repair and maintenance strategies for a group of bridges. For this purpose, influential factors on safety of users, performance and speed of bridges’ failure, were identified. Then, the weight of mentioned factors or in fact the effect of each one of these factors on the users’ safety, performance and speed of bridges’ failure was obtained by Fuzzy Verbal Method, based on experts’ ideas and through filling the relative questionnaires. At the next stage, evaluation of bridges in Mazandaran Province in terms of each one of the mentioned  factors, the priority index and prioritization of bridges was determined based on their need to repair and maintenance. Ultimately, a mathematical planning model was presented and considering the budget limitation, the priority index extracted from previous stages as well as the cost and effectiveness of repair and maintenance methods specify which bridges and by which method will be remedied. This approach has been evaluated successfully by actual and simulated data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bridges
  • maintenance
  • Multi Criteria Decision Making
  • mathematical model