بررسی مکانیکی اثر کاربرد ذرات لاستیک در قیر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ، اصفهان، ایران

2 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

این مقاله به بررسی نمونه‌های قیری اصلاح‌شده توسط پودر لاستیک بازیافتی و پودر لاستیک اصلاح شده، می‌پردازد. در این راستا، آزمون ابداعی نیروی خروج جهت اندازه‌گیری و مقایسه نیروی برشی لایه‌ای بین قیر (خالص و اصلاح شده) و سنگدانه، طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. این آزمایش از طریق ایجاد تغییراتی در دستگاه کشش اینسترون صورت پذیرفت. مطابق طرح آزمایشها، تأثیر مقدار ذرات لاستیک، اندازه ذرات، دمای اختلاط، زمان اختلاط و نوع سنگدانه‌های مصرفی (آهکی و سرباره‌ای)، با استفاده از نیروی خروج مورد بررسی قرار گرفت. سپس شرایط بهینه جهت عمل‌آوری قیر اصلاح شده با پودر لاستیک به دست می‌آید. در ادامه برای برآورد عملکرد مخلوط آسفالت لاستیکی با استفاده از قیر، آزمایش رئومتر برش دینامیکی انجام و دمای بالای عملکردی آسفالت برآورد گردید. نتایج مطالعات و آزمایشها حاکی از آن است که استفاده از پودر لاستیک به عنوان اصلاح کننده در قیر علاوه بر اینکه از نقطه نظر زیست محیطی مطلوب است، از نقطه نظر فنی و عملکردی بسیار مناسب و مطلوب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها