ارزیابی تأثیر فرسودگی آزمایشگاهی بر رفتار خستگی مخلوط‏های آسفالتی حاوی آهک هیدراته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

 نتایج کاربرد آهک هیدراته نشان می‏دهد که این ماده معمولاً به عنوان یک افزودنی، به منظور افزایش مقاومت مخلوط آسفالتی در برابر پدیده عریان شدگی مورد استفاده قرار گرفته است و اغلب محققین فقط به این امر توجه داشته‏اند و خصوصیات دراز مدت آن در روسازی‏ها که مقاومت این مخلوط‏ها در برابر ترک‏های خستگی است کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دراین پژوهش با استفاده از آزمایش خستگی تیرچه خمشی چهار نقطه‏ای، به بررسی اثرات مقادیر مختلف آهک هیدراته بر خصوصیات خستگی مخلوط‏های آسفالتی در دو شرایط پیرنشده و پیرشده آزمایشگاهی (مطابق روش استاندارد AASHTO PP2) پرداخته شد. آزمایش خستگی خمشی در شرایط کنترل کرنش و بارگذاری سینوسی با فرکانس بارگذاری 10 هرتز (بدون زمان استراحت) در دمای 20 درجه سانتی‏گراد روی نمونه‏های آسفالتی انجام شد. رویکردهای کاهش سختی و انرژی تلف شده برای ارزیابی عمر خستگی استفاده گردید. نتایج آزمایشها نشان داد که عمر خستگی مخلوط‏های آسفالتی به مقادیر آهک هیدراته حساس است. نتایج نشان داد که کاربرد مقادیر 1، 5/1 و 2 درصد آهک هیدراته باعث بهبود عمر خستگی آسفالت نسبت به نمونه شاهد در شرایط پیرنشده می‏گردد. در شرایط پیرشدگی بلند مدت استاندارد فوق (عمل آوری120 ساعت در دمای 85 درجه سانتی‏گراد) آهک هیدراته در مقادیر 1 و 5/1 درصد به طور متوسط باعث بهبود عمر خستگی آسفالت به ترتیب به میزان 25 و 50 درصد گردید و در مقدار 2 درصد، کاهش 40 درصدی در عمر خستگی نتیجه شد. عمر خستگی مخلوط آسفالت در مقدار 5/1 درصد آهک هیدراته به عنوان درصد آهک بهینه به مقدار بیشینه می‏رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Laboratory Aged Bituminous Mixes Containing Hydrated Lime

نویسندگان [English]

  • Amir Rasouli 1
  • Amir Rasouli 1
  • Kamran Rahimof 2
  • Morteza Jalili Ghazizade 1
چکیده [English]

The effects of hydrated lime in bituminous mixes have been studied by various researchers. It is known that hydrated lime increases the mix stiffness and adds to its resistance against stripping. On the other hand, upon ageing  of mixes these become too stiff and get prone to cracking. The ageing characteristics of mixes containing various amounts of hydrated lime have been studied in this research. Slab samples were aged at 85oC for 120 hrs according to AASHTO PP2 standard procedures. Then the mix characteristics were analyzed by performing beam fatigue testing on beams that were cut from the slab aged samples. It was shown that the fatigue resistance of mixes increases with increasing the amount of hydrated lime. However, this was limited to 1.5% of hydrated lime. the addition of  more lime resulted in sharp decrease of fatigue resistance. Analyzes of mixes using dissipated energy concept confirmed that 1.5% hydrated lime was the optimum amount of this active filler to be added to bituminous mixes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aged bituminous mixes
  • Hydrated lime
  • bending beam test