تشخیص کاراکتر فارسی پلاک خودرو، مستقل از چرخش و اندازه با استفاده از ممان‌های متعامد

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده
امروزه با گسترش روز افزون سرعت تولید و واردات خودرو به کشور ایجاد سیستم‌های شناسایی و تشخیص پلاک خودرو امری ضروری به نظر می‌رسد. این عامل باعث گردیده است کنترل تردد ترافیک خودرو توسط نیروی انسانی بسیار ناممکن به نظر برسد. استفاده از این سیستم‌ها در صورتی که با شرائط محیطی کشور سازگار باشد باعث کاهش قابل توجهی از هزینه‌ها می‌گردد. از سویی این حجم عمده از وسایل نقلیه باعث گردیده است تا شیوه‌های سنتی دیگر جوابگو نبوده و مشکلات خاص خود را داشته باشد. همچنین با توجه به وضعیت جوی و آب و هوایی کشور ایجاد سیستمی کارا با دقت مناسب و سازگار با انواع شرائط محیطی و نوری و یکپارچه که توانایی دقت تشخیص بالایی در تشخیص کاراکترهای پلاک خودرو داشته باشد کاملاً احساس می‌گردد. بنا بر این با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله تلاش گردیده است تا راهکاری جهت بهبود توانایی تشخیص و پیش‌بینی کاراکتر پلاک خودرو فارسی ایجاد گردد. در این مقاله از پایگاه داده‌ای شامل 600 تصویر رنگی وسایل نقلیه موجود در کشور ایران به اندازه680‌ *480 استفاده گردیده است. همچنین در این پژوهش علاوه بر بررسی چالش‌های موجود به ارائه راهکارهایی جهت بهبود پیش‌بینی در مراحل مختلف می‌پردازد.  از مزایای روش پیشنهادی علاوه بر دقت بالا، انعطاف‌پذیری و قابلیت پیاده‌سازی در دنیای واقعی و همچنین توانایی کار در شرائط محیطی جوی و نوری مختلف را می‌توان نام برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


برومندنیا، علی (1374) "تشخیص اتوماتیک پلاک خودرو به کمک پردازش تصویر"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: محمود فتحی، تهران: دانشکده فنی- مهندسی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و صنعت ایران
- حقیقی، فرشیدرضا و اکبری, علی (1394) "ارزیابی تأثیر خط‌کشی در آرام سازی ترافیک با استفاده از دستگاه شبیه ساز رانندگی"، فصلنامه مهندسی حمل و نقل, سال هفتم، شماره 2، ص. 237-349.
- یوسفی، صالح و اسمعیل اوغلی، مهدی (1394). "ارائه یک سیستم دستیار راننده مبتنی بر ارتباطات بین خودرویی با استفاده از منطق فازی"،  فصلنامه مهندسی حمل و نقل، سال هفتم، شماره سوم، ص. 385-404.
- غلامی، م. (1396) "داده کاوی برای همه"، تهران،  انتشارات ناقوس.
-Aggarwal, A. K. and Patanjali Ghoshal, D. (2013) “Vehicle registration plate recognition system based on edge transition by row and column profile on still Image”, International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT), Vol. 2, No. 1,
-Anagnostopoulos, C. N. E., Anagnostopoulos, I. E. , Psorulas, I. D., Psorulas, V., Loumos and Vassili, L.  (2008) “License plate recognition from still images and video sequences: a survey”, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 9, No. 3,  pp. 377-391.
-Anagnostopoulos, C. N. E., Anagnostopoulos, I. E., Loumos, V. and Kayafas, E. (2006) “A license plate-recognition algorithm for intelligent transportation system applications”, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 7, No. 3, pp. 377-392.
-Anagnostopoulos, C. N. E., Giannoukos, I., Alexandropoulos, T., Psyllos, V., Loumos. and Kayafas, E. (2010)  “Integrated vehicle recognition and inspection system to improve security in restricted access areas”, in Intelligent Transportation Systems
-Ankush, R. and Ghoshal, D. (2011) “Number plate recognition for use in different countries using an improved segmentation”, In Emerging Trends and Applications in Computer Science (NCETACS), 2011 2nd National Conference, pp. 1-5.
-Asif, M. R. and Hussain, S. (2017) “Multinational vehicle license plate detection in complex
backgrounds”, Journal of Visual Communication and Image Representation, Vol. 46, July, pp. 176-186.
-Azam, S. and Islam, M. M. (2016) “Automatic license plate detection in hazardous condition”, Journal of Visual Communication and Image
Representation, Vol. 36, pp. 172-186.
-Bernsen, J. (1986) “Dynamic thresholding of grey-level images”, ICPR, Paris, France,  pp. 1251–1255.
-Broumandnia, A. and Fathy, M. (2005) “Application of pattern recognition for Farsi license plate recognition”, Proc. Int. Conf. GVIP, Cairo, Egypt.
- Boveiri, H. (2010) “Persian printed numeral characters recognition using geometrical central moments and fuzzy min-max neural network”, International Journal of Signal Processing, Vol. 6, No. 2, pp. 76-82.
-Chiu, H. P., Tseng, D. C., Tseng, and Cheng, J. C. (1995) “Invariant handwritten Chinese character recognition using weighted ring data matrix”,  Proceedings of the Third International Conference on Document Analysis and Recognition, Vol.1,pp.116-123
-Faradji, F., Rezaie, A. and Ziaratban, M.  (2007) “A morphological-based license plate location”, In Image Processing, ICIP 2007. IEEE International Conference, Vol. 1, pp. 1-57.
-Faisal, S., Keysers, D. and Breuel, T. (2008) “Efficient implementation of local adaptive thresholding techniques using integral images”, Document Recognition and Retrieval XV 6815.1 : 681510.
-Gatos, B., Pratikakis, L., Stavros , J., Perantonis. (2004) “An adaptive binarization technique for low quality historical documents”,  Document Analysis Systems VI. Springer Berlin Heidelberg,  pp. 102-113.
-Giannoukos, L., Anagnostopoulos, C. N., Loumos V. and Kayafas, E. (2010) “Operator context scanning to support high segmentation rates for real time license recognition”, Pattern Recognition, Vol. 43, No. 11, Nov, pp. 3866-3878.
-Hamey, Leonard, G. C. and Priest, C. (2005) “Automatic number plate recognition for Australian conditions”, Digital Image Computing: Techniques and Applications, 2005. DICTA'05. Proceedings 2005. IEEE.
-Hamzah, N. and Valentine, J. (2016) “Vehicle license plate recognition using GPU Parallel Computing”, Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR), Vol. 2, No. 9, pp. 1725-1730.
-Jusoh, A. and Zain, J. (2009) “Application of freeman chain codes: An alternative recognition technique for Malaysian car plates”, International Journal of Computer Science and Network Security (IJCSNS), Vol. 9, No. 11, pp. 222-227.
-Jainaveen, S., Reddy, J. and Mohanta, D. (2017) “Automatic license plate detection using adaptive neuro fuzzy inference system and wavelet packets”, Australian Journal of Multi-Disciplinary Engineering , pp. 1-16.
-LikfoomanSolem, L. and Maitre, H., Sirait, C. (1991) “An expert and vision system for analysis of Hebrew characters and authentication of manuscripts”, Pattern Recognition, Vol. 24, No. 2,  pp.121-137
-Mahalakshmi, S. and Karani, M. (2017) “Study of edge detection techniques in automatic license plate recognition (ALPR)”, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), Vol. 4, No.4, pp. 1658-1661.
-Moghassemi, H. R. A. and Broumandnia, A. (2011) “Iranian license plate recognition using connected component and clustering techniques”, IEEE Proc. Of 7th International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management (NCM), pp. 206-210.
-Mahini, H., Kasaei, S. and Dorri, F. (2006) “An efficient features-based license plate localization method”, in The 18th International Conference on Pattern Recognition, Vol. 2, pp. 841-844.
-Ntogas, N. and Veintzas, D. (2008) “A binarization algorithm for historical manuscripts”, WSEAS International Conference. Proceedings. Mathematics and Computers in Science and Engineering, No. 12. World Scientific and Engineering Academy and Society.
-Otsu, Nobuyuki (1979) “A threshold selection method from gray-level histograms”, Automatica Vol. 9, Issue 1, pp. 62-66.
-Panchal, T., Patel, H. and Panchal, A. (2016) “License plate detection using Harris corner and character segmentation by integrated approach from an image”, Procedia Computer Science, Vol. 79, pp. 419-425.
-Rastgarpour, M. and Shanbehzadeh, J. (2007) “Off-line hand-written farsi/arabic word segmentation into subword under overlapped or connected conditions”, Advances in Pattern Recognition, Series- Springer-verlag, London Limited, Vol. 1, July, pp. 186-194.
-Sauvola, J., Seppanen, T., Haapakoski, S. and Pietikainen, M. (1997) “Adaptive document binarization.”, Document Analysis and Recognition, 1997., Proceedings of the Fourth International Conference on. Vol. 1. IEEE.
-Soni, A. and Kaur, S. (2016) “Automated car number plate detection system to detect far number plates.”, IJSTE - International Journal of Science Technology & Engineering  , Vol. 3. No. 1, PP 82–89.
-Sunil, A., Erkin,  Z. and Veugen, T. (2016) “Secure matching of Dutch car license plates.”, Signal Processing Conference (EUSIPCO), 24th European, PP 82–89.
-Samma, H., Lim, C., Saleh, J. and Suandi, S. (2016) “A memetic-based fuzzy support vector machine model and its application to license plate recognition”, Springer- Memetic Computing, Vol. 8. No. 3, pp. 235–251.
-Shah, M. (2016) “Car Number Plate Recognition (CNPR) system using multiple template matching.”, Automation and Computing (ICAC)  .
-Taniyama, K. and Hayashi, K. (2012) “Robust car License Plate Recognition system verified with 163, 574 images captured in fields”, in IEEE Proc. Of 21th International Conference on Pattern Recognition (ICPR), pp. 1273-1276.
-Wang, M-L., Liu, Y., Liao, B., Lin, Y. and Horng, M. (2010) “A vehicle license plate recognition system based on spatial/frequency domain filtering and neural networks”, in Computational Collective Intelligence. Technologies and Applications, ed: Springer, pp. 63-70.
-Wenjie, H. (2010) “Automatic vehicle license plate recognition system used in expressway toll collection”, Computer Science and Information Technology (ICCSIT), 3rd IEEE International Conference on. Vol. 6. IEEE.
-Zheng, D., Zhao, Y. and Wang, J. (2005) “An efficient method of license plate location”, Pattern Recognit. Lett, Vol. 26, No. 15, Nov, pp. 2431-2438.
-Zunino, R. and Rovetta, S. (2000) “Vector quantization for license-plate location and image coding”, IEEE Trans. Ind. Electron, Vol. 47, No. 1, Feb, pp. 159-167.