دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 42، مهر 1398، صفحه 1-275 
بهینه‌سازی یکپارچه تخصیص تراکم و کاربری زمین و طراحی شبکه حمل‌ونقل عمومی- موردپژوهی: منطقه 22 تهران

صفحه 181-199

بهرام امین‌زاده گوهرریزی؛ آرمین جبارزاده؛ سعید رستگار؛ مهرداد رحمانی؛ بابک امین‌زاده گوهرریزی