مسأله مکان یابی مقاوم سازی بیمارستان ها با منابع محدود در شرایط بحران و ازکارافتادگی تسهیلات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

امروزه کاهش همزمان هزینه­های مکان­یابی و نیز هزینه­های حمل و نقل در استقرار امکانات و تسهیلات شهری از اهمیت حساس و قابل توجهی برخوردار است. این موضوع زمانی حساسیت فوق­العاده­ای پیدا می­کند که منطقه مورد بررسی در شرایط بحران قرار گرفته و عبور و مرور وسایل نقلیه و حمل و نقل­های اجتناب­ناپذیر در آن شرایط بسیار سخت و دشوار بوده و ممکن است خسارت­های مالی و جانی جبران ناپذیری را در پی داشته باشد. در این مقاله، یک مدل یکپارچه مکان­یابی مقاوم­سازی معرفی شده که با درنظر گرفتن شرایط بحران و ازکارافتادگی تسهیلات، مکان­های مناسب جهت استقرار بیمارستان‌های جدید را تعیین و به طور همزمان تعدادی از بیمارستان‌های موجود را جهت مقاوم‌سازی انتخاب می­نماید. با توجه به بودجه در دست، تقاضای نقاط مختلف و پیش­بینی­های صورت گرفته در مورد شرایط بحران، تصمیمات مکان­یابی بیمارستان‌های جدید و مقاوم­سازی بیمارستان‌های موجود به صورت بهینه تعیین می­شود. با توجه به اهمیت زمان در ارائه خدمات بیمارستانی اورژانسی، یکی از اهداف مدل، کمینه‌سازی بیشترین فاصله‌های تخصیص یافته است. هدف دیگر کمینه کردن تعداد تقاضاهایی است که در زمان بحران، به مکانی خارج از محدوده مورد نظر مانند شهرهای اطراف انتقال داده می­شوند. با توجه به دوهدفه بودن مدل، روش محدودیت اپسیلون و  نرم افزار GAMS 24.1.2  استفاده شده است. با توجه به امکان به‌کارگیری مدل در مسائل کاربردی و عملیاتی با ابعاد بزرگ و همچنین NP-Hard بودن مدل، الگوریتم فراابتکاری NSGA-II  به کار گرفته شده و کارایی رویکرد پیشنهادی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Aksen, D. and Aras, N. (2012) “A bi-level fixed charge location model for facilities under imminent attack”, Computers and Operations Research, Vol. 39, No. 7, pp. 1364 –1381.
-Aliakbarian, N., Dehghanian, F. and Salari, M. (2015) “A bi-level programming model for protection of hierarchical facilities under imminent attacks” Computers and Operations Research, Vol.64, No. 2015, pp. 210-224.
-Beheshtinia, M. A., and Aarabi, A. (2017) “A genetic algorithm for integration of vehicle routing problem and production scheduling in supply chain (Case Study: Medical Equipment Supply Chain), Journal of Industrial Engineering,  Vol. 51, No. 2, pp. 147-160.
-Beheshtinia, M.A. and Ghasemi, A. (2018). A multi-objective and integrated model for supply chain scheduling optimization in a multi-site manufacturing system, Engineering Optimization, doi.org/10.1080/0305215X.2017
.1400546, pp. 1-19.
-Beheshtinia, M.A., Ghasemi, A. and Farokhnia, M., (2017). Supply chain scheduling and routing in multi-site manufacturing system (case study: a drug manufacturing company), Journal of Modelling in Management, in press.
-Berman, O., Krass, D. and Menezes, M. (2013) “Location and reliability problems on a line: Impact of objectives and correlated failures on optimal location patterns”, Omega, Vol. 41, No. 4, pp. 766-779.
-Boonme, Ch., Arimura, M. and Asada, T. (2017) “Facility location optimization model for emergency humanitarian logistics”, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 24, No. 2017, pp.485-498.
-Cheraghi, S. and Hosseini-Motlagh, S. M. (2017). Optimal blood transportation in disaster relief considering facility disruption and route reliability under uncertainty, International Journal of Transportation Engineering  Vol. 4, No. 3, pp. 225-254.
-Chen, A. Y. and Yu, T. (2016) “Network based temporary facility location for the Emergency Medical Services considering the disaster induced demand and the transportation infrastructure in disaster response”, Transportation Research Part B, Vol. 91, pp.408-423.
-Erkat, J., Zamani, Sh. (2013). “Suppose the congestion problem locating treatment facilities in times of crisis”, Tenth International Conference on Industrial Engineering, Vol. 10, pp. 126-135.
-Eskandari, M., Ehsan Seif, A. and Heshmati, V. (2011) “The readiness of hospitals to cope with earthquake”, The Sixth International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Vol. 6, pp. 12-21.
-Hatam Abadi, H. (2006) “Evaluation of pre-hospital medical response in Bam earthquake”, The Third International Congress on Health, Medication and Crisis Management in Disaster, Tehran, The medical community mobilization, Vol. 2, pp.24-32.
-Hernandez, I., Emmanuel Ramirez-Marquez, J., Rainwater, C., Pohl, E., Medal, H. (2014) “Robust facility location: Hedging against failures”. Reliability Engineering and System Safety, Vol. 123, No. 2014, pp. 73-80.
-Jokar, A. and Hosseini-Motlagh, S. M. (2015) Impact of capacity of mobile units on blood supply chain performance: Results from a robust analysis, International Journal of Hospital Research, Vol. 4, No. 3, pp. 101-105.
-Li, Q., Zeng, B. and Savachkin, A. (2013) “Reliable facility location design under disruptions”, Computers and Operations Research, Vol. 40, No. 4, pp. 901-909.
-Masi, A., Santarsiero, G. and Chiauzzi, L. (2014) “Development of a seismic risk mitigation methodology for public buildings applied to the hospitals of Basilicata region (Southern Italy)”, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol. 65, No. 2014, pp. 30-42.
-Medal, R., Pohl, A. and Rossetti, D. (2014) “A multi-objective integrated facility location-hardening model: Analyzing the pre- and post-disruption tradeoff”, European Journal of Operational Research, Vol. 237, pp. 257-270.
-Mehr Agency (2017) “Hospital disruption in Kermanshah earthquake; Oct. 2017”; https://www.mehrnews.com/news/4142566.
-Mestre, A. M., Oliveira, M. D. and Barbosa-Póvoa, A. P. (2015) “Location–allocation approaches for hospital network planning under uncertainty”, European Journal of Operational Research, Vol. 240, No. 3, pp. 791-806.
-Miniati, R., Capone, P. and Dietrich, H. (2014) “Decision support system for rapid seismic risk mitigation of hospital systems. Comparison between models and countries”, International Journal of Disaster Risk Reduction, Vol. 9, pp. 12-25.
-Nuti, C. and Vanzi, I. (1998) “Assessment of post-earthquake availability of hospital system and upgrading strategies”, Earthquake Engineering, and Structural Dynamics,   Vol. 27, No. 12, pp. 1403-1423.
-Ouyang, M. (2016) “Critical location identification and vulnerability analysis of interdependent infrastructure systems under spatially localized attacks”, Reliability Engineering and System Safety, Vol. 154, pp.106-116.
-Paul, J. and Batta, R. (2008) “Models for Hospital Location and Capacity Allocation for an Area Prone to Natural Disasters”, International journal of operational research, Vol. 3, No. 5, pp. 473-496.
-Poorahmad, A., Ashlagy, M., Ahar, H., Manouchehri, A. and Ramezani, M. (2014). The location hospitals using Fuzzy Logic combining AHP and TOPSIS environment ARCGIS. Geography and Environmental Planning Journal, Vol. 54, No. 2, pp. 24-36.
-Sabouhi, F., Bozorgi Amiri, A., (2017) “Routing and scheduling of transportation equipment for distribution of relief, taking into account partial delivery and multiple warehouses”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 9, No. 1 (33), pp. 125-138.
-Sahelgozin, M.R., Alimohammadi, A., (2016) “Optimizing of the Metro transportation scheduling via NSGA-II in order to reduce the trip time and improve the economic and environmental performance”, Journal of Transportation Engineering, Vol. 8, No. 1, pp. 29-51.
-Shishebori, D., Snyder, L.V. and Jabalameli, M.S. (2014). A reliable budget-constrained facility location/network design problem with unreliable facilities. Networks and Spatial Economics, Vol. 14, No. 3-4, pp. 549-580.
-Srinivas, N. and Deb, K. (1994) “Multi-objective optimization using non-dominated sorting in genetic algorithms”, Evolutionary Computation, Vol. 2, No. 3, pp. 221-248.