واکاوی ارتباط سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و رشداقتصادی کشور ایران (کاربرد الگوی VAR)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگته صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی – توصیفی و بکارگیری تکنیکهای مربوط به الگوهای خود رگرسیون برداری،به بررسی ارتباط سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و اقتصاد کشور ایران در دوره زمانی 1338 تا 1395، بپردازد. بر این اساس و در راستای پاسخ به سئوالات تحقیق در دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت از روش­ VAR و VECM، آزمون همجمعی و آزمون والد(جهت بررسی معنی داری ضرایب) استفاده و این نتایج حاصل شد که، رشد اقتصادی نسبت به نوسانات سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، عکس‌العمل معنی دار نشان می‌دهد؛ همچنین، سرمایه گذاری در زیر ساختهای حمل و نقل، در بلند مدت و کوتاه مدت به نوسانات رشد اقتصادی تأثیر معنی دار نشان می دهد. بعبارتی؛ نتیجه کلی که از این بخش حاصل می‌شود این است که میان سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و رشد اقتصادی، ارتباط علی دو سویه برقرار است و بهبود در هرکدام به رشد دیگری منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- بابازاده، محمد، قدیمی، خلیل و محسنی، رضا (1388) "تأثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 50، ص.157-199.
- پهلوانی، مصیب، مهرابی بشرآبادی، حسین و افشار پور، مهلا (1392) "بررسی تأثیر توسعه زیرساختهای حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های ایران"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 16، ص. 103-132.
- خاکساری، علی (1395) "تخمین مدل تاثیر توسعه حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور از 1350 تا 1389"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال سیزدهم، شماره دوم، ص. 101- 113.
- دایی کریم زاده، سعید، عمادزاده، مصطفی و کامکار دلاکه، هادی (1388) "اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 4، پیاپی 10، زمستان 1388، ص.82 – 63.
- محمودی، علی (1376)، "اقتصادحملونقل"،  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، 1376، ص. 25-46.
-Aschaur, D. A (1989) "Is public expenditure productive?", Journal of Monetary Economics, 23.
-Barro, R. (1990) "Government spending in a simple model of endogenous growth", Journal of Political Economy, No. 98, pp.103-125.
-Barro, R. (1990) "Government spending in a simple model of endogenous growth", Journal of Political Economy, No. 98, pp. 103-125.
-Boopen, S. (2006) “Transport infrastructure and economic growth: evidence from Africa using dynamic panel estimates”, The Empirical Economics
Letters, Vol. 5, No. 1, pp.
-Bougheas, S. Demetriades, P.  and Morgenroth, E.  (1999) “Infrastructure, Transport Costs and Trade”, Journal of International Economics, Vol. 47. , Issue 9, pp.. 169-
189.
-Chatterjee, L. (2005) “Economic consequences of transport improvments”, Access, No.26. Available at: www.uctc.net/access/access.asp.
-Haque, M. E. and Kim, D. (2003) “Public investment in transportation and communication and growth: A dynamic panel approach”, Center for Growth and Business Cycle Research, The University of Manchester, M13 9PL,
U.K.
-Lakshmanan, T. R. and Anderson, W. P. (2002) "Transportation infrastructure, freight services sector and economic growth", Center for Transportation Studies, Boston University.
-Lau, P.  and Sin, C. (1997) "Public infrastructure and economic growth", Time Series Properties and Evidence, the Economic Records, Vol. 73, No. 221, pp. 125-135.
-Meersman, Hilde and Nezamzade, Marzieh (2017) “The contribution of transport infrastructure to economic activity: the case of Belgium”, Case Studies on Transport Policy”, Vol. 5, No. 2, pp. 316-324.