مدلسازی رفتار تردید رانندگان در انتخاب عبور یا توقف پس از زمان زرد درتقاطع‌های چراغدار با استفاده از مدل لوجیت ترکیبی (مطالعه موردی شهر قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل ، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 استادیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 دانشیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

رانندگان درپایان زمان سبزهرفازحرکتی ودرشرایط تغییربه زما ن قرمزباتردیددرخصوص توقف یاادامه مسیرروبرومی­شوندواین امکان وجودداردکه درزمان زردفازیاحتی ثانیه­های ابتدایی زمان قرمزاقدام به عبورنمایندکه این امرمی تواندهمواره باریسک بالای برخورد درتقاطع همراه گردد. در این مطالعه پس از برداشت داده­های واقعی ازچهار تقاطع چراغدار شهرقزوین، با استفاده از دوربین های نظارت تصویری و نرم­افزار چراغ های هوشمند مرکزی در دو زمان اوج و غیر اوج ترافیک و شرایط جوی بارانی و آفتابی و همچنین باتوجه به مفهوم عدم اطمینان تصمیم­گیری رانندگان در توقف و عبور از چراغ زرد و چراغ قرمز(2 ثانیه ابتدایی) نسبت به تحلیل ریسک­پذیری رانندگان از تقاطع در فاز زرد و قرمز بااستفاده از مدل لوجیت دوتایی و ترکیبی اقدام شد. نتایج مدل­ ها نشان داد که مدل لوجیت ترکیبی نسبت به مدل لوجیت باینری دقت بالاتری جهت پیش بینی رفتار رانندگان را دارد. همچنین نتایج بدست آمده از مدل­ها حاکی از آن است که وجودعابرپیاده در سواره رو و فاصله خودرو از خط ایست در ابتدای فاز زرد و افزایش سرفاصله مکانی خودروهامهم ترین عوامل تأثیرگذار برتوقف رانندگان در فاز زردویاقرمزاست، همین­طور افزایش سرعت خودرو و زمان انتظار راننده(مدت زمان قرمز رویکرد) مهمترین عوامل تأثیرگذار برعبور رانندگان در فاز زرد و یا قرمز هستند. یکی از نوآوری های این تحقیق بررسی تأثیر سلیقه رانندگان در عبور ویا توقف از چراغ بااستفاده از مدل لوجیت ترکیبی است. پارامتر تصادفی در این مدل فاصله از تقاطع در ابتدای چراغ زرد است. همچنین نتایج این مدل ناحیه تردید را تصریح می­کند و همینطور می­توان دریافت که فاصله بلاتکلیفی برای رانندگان دارای یک ضریب تصادفی متناسب با سلیقه فرد است و ضریب متغیر فاصله از چراغ زرد دارای یک توزیع نرمال است و بین رانندگان این ضریب تغییر می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Bolduc, D. and Ben-AkiWand, M. (1996) “Multinomial probit with a logit Kernel and a general parametric specification of the covariatice structure”, Massachusetts Institute of Technology: Cambridge Mass.
-Caird, J. K., Chisholm, S., Edwards, C. J. and Creaser, J. I. (2007) “The effect of yellow light onset time on older and younger drivers’ perception response time (PRT) and intersection behavior”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol.10, No. 5, pp 383-396.
-Elmitiny, N., Yan, X., Radwan, E., Russo, C. and Nashar, D. (2010) “Classification analysis of driver's stop/go decision and red-light running violation”, Accident Analysis & Prevention, Vol.42, No. 1, pp. 101-111.
-El-Shawarby, I., Rakha, H. A., Inman, V. W. and Davis, G. W.(2007) “Age and gender impact on driver behavior at the onset of a yellow phase on high-speed signalized intersection approaches ”, in Transportation Research Board 86th Annual Meeting.
-Gates, T. and Noyce, D. (2010) “Dilemma zone driver behavior as a function of vehicle type, time of day, and platooning”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2149, pp. 84-93.
-Gates, T., Noyce, D., Laracuente, L. and Nordheim, E. (2007) “Analysis of driver behavior in dilemma zones at signalized intersections”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No.2030,pp. 29-39.
-Gazis, D., Herman, R. and Maradudin, A. (1960) “The problem of the amber signal light in traffic flow”, Operations Research, Vol.8, No. 1. pp. 112-132.
-Haque, M. M., Ohlhauser, A. D., Washington, S. and Boyle, L. N. (2016) “Decisions and actions of distracted drivers at the onset of yellow lights”, Accident Analysis & Prevention, Vol.96, pp. 290-299.
-Hensher, D. A., Rose, J. M. and Greene, W. H. (2005) “Applied choice analysis: a primer”, New York: Cambridge University Press.
-Huang, M., Fujita, M. and Wisetjindawat, W. (2017) “Countdown timers, video surveillance and drivers’ stop/go behavior: Winter versus summer”, Accident Analysis & Prevention, Vol.98, pp. 185-197.
-Hurwitz, D. S., Knodler Jr, M. A., & Nyquist, B. (2010) “Evaluation of driver behavior in type II dilemma zones at high-speed signalized intersections”, Journal of Transportation Engineering, Vol.137, No. 4, pp. 277-286.
-Jahangiri, A., Rakha, H. and Dingus, T. A. (2016) “Red-light running violation prediction using observational and simulator data”, Accident Analysis & Prevention, Vol.96, pp. 316-328.
-Kim, S., Son, Y.-J., Chiu, Y.-C., Jeffers, M. A. B. and Yang, C. D. (2015) “Impact of road environment on drivers’ behaviors in dilemma zone: Application of agent-based simulation”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 96, pp. 329-340.
-Konecni, V., Ebbeson, E. B. and Konecni, D. K. (1976) “Decision processes and risk taking in traffic: Driver response to the onset of yellow light”, Journal of Applied Psychology, Vol. 61, N. 3, pp.359.
-Lemeshow, S.  and  Hosmer, D. W. (1982) “A review of goodness of fit statistics for use in the development of logistic regression models”, American Journal of Epidemiology, Vol.115,No. 1, pp. 92-106.
-Long, K., Han, L. D. and Yang, Q. (2011) “Effects of countdown timers on driver behavior after the yellow onset at Chinese intersections”, Traffic Injury Prevention, Vol.12, No. 5, pp. 538-544.
-Lum, K. and Tan, Y. (2003) “Driver response at a signalized T-intersection during an amber blackout”, Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol.6, No. 3, pp.183-195.
-McFadden, D. and Train, K. (2000) “Mixed MNL models for discrete response”, Journal of Applied Econometrics, Vol.15, No. 5, pp. 447-470.
-Papaioannou, P. (2007) “Driver behaviour, dilemma zone and safety effects at urban signalised intersections in Greece”, Accident Analysis & Prevention, Vol.39, No. 1, pp. 147-158.
-Retting, R. A., Williams, A. F., Farmer, C. M. and Feldman, A. F. (1999) “Evaluation of red light camera enforcement in Oxnard”, Accident Analysis & Prevention, Vol.31, No. 3, pp. 169-174.
-Revelt, D. and Train, K. (2000) “Customer-specific taste parameters and mixed logit: Households' choice of electricity supplier”, California: Department of Economics, UCB.
-Savolainen, P. T. (2016)  “Examining driver behavior at the onset of yellow in a traffic simulator environment: comparisons between random parameters and latent class logit model”,  Accident Analysis & Prevention, Vol. 96, pp. 300-307.
-Setti, J. R., Rakha, H. A. and El-Shawarby, I. (2006) “Analysis of brake perception-reaction times on high-speed signalized intersection approaches”, Paper presented at the 2006 IEEE intelligent transportation systems conference.
-Sharma, A., Burnett, N. and Bullock, D. M. (2010) “Impact of inclement weather on dilemma zone boundaries”, Paper presented at the Transportation Research Board 89th Annual Meeting.
-Stimpson ,W., Zador, P. L. and Tarnoff, P. (1980) “ Influence of the time duration of yellow traffic signals on driver response”, ITE Journal, Vol.50, No.11, pp. 22-29.
-Wang, X., Yu, R. and Zhong, C. (2016) “A field investigation of red-light-running in Shanghai”, China. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, Vol. 37, pp. 144-153.
-Yan, X., Radwan, E., Klee, H. and Guo, D. (2005) “Driver behavior during yellow change interval”, Proceedings of DSC North America, Orlando.
-Yang, Z., Tian, X., Wang, W., Zhou, X. and Liang, H. (2014) “Research on driver behavior in yellow interval at signalized intersections”, Mathematical Problems in Engineering, Volume 2014, Article ID 518782, 8 pages