دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 44، بهار 1399 
7. ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت

صفحه 649-663

محمد رضا مهماندار؛ محمد آریانا؛ توفیق مبادری؛ احسان خلیلی


13. تحلیل و مدلسازی زمان تأخیر در میدان‌های توربو و مدرن

صفحه 757-771

الهام سادات رضویان؛ ایمان آقایان؛ فرهاد حدادی