توسعه مدل مکان‌یابی دوربین‌های پلاک خوان در جاده‌های ایران جهت پوشش مسیرهای حرکتی مبدأ– مقصد وسایل نقلیه باری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استادیار مهندسی صنایع، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

ماتریس تقاضای مبدأ– مقصد یکی از مهم‌ترین ارکان مورد نیاز در برنامه‌ریزی حمل‌ونقل است که همواره متخصصان امر سعی بر آن داشته‌اند که با استفاده از روشهای ریاضی و آماری و نیز استفاده از تکنیکهای بهینه‌سازی آن را تخمین زده بهترین تقریب از آن را به دست آورند. در این مقاله یک مدل ریاضی ارایه شده است که با در نظر گرفتن امکان ردیابی وسایل نقلیه از طریق تشخیص پلاک و نیز حرکت آنها در طول شبکه راههای ایران، بهترین نقاط را برای نصب دوربینهای پلاک خوان وسایل نقلیه به نحوی تعیین نماید که  بر اساس تعقیب وسایل نقلیه بتوان ماتریس مبدأ-مقصد را تخمین زد. مبنای اصلی مدلسازی صورت گرفته بر حرکت وسایل نقلیه در کوتاهترین مسیر بین مبدأ و مقصد بوده است. در دو حالت مد نظر قرار دادن حد بالای تعداد دوربین مورد نیاز برای تعقیب وسایل نقلیه در مسیر و نیز شانس تشخیص وسیله نقلیه در مسیر حرکت، نتایج مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور ارزیابی کارآیی مدل توسعه داده شده، راههای هفت استان شرقی ایران به عنوان مطالعه موردی انتخاب و اطلاعات شبکه‌ی محدوده مطالعه، در قالب 310 گره و 356 کمان یک طرفه (712 کمان دو طرفه) با 3609 زوج مبدأ و مقصدهای مورد استفاده در حمل‌ونقل جاده‌ای، در نرم‌افزار معروف بهینه‌سازی (GAMS) کدگذاری شده است. نتایج، حاکی از آن است که مدل می‌تواند با خطیی قابل قبول که مبنای آن تحت پوشش قرار دادن حرکت مبدأ به مقصد وسایل نقلیه است، بهترین مکانهای نصب دوربینهای پلاک خوان را تعیین نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-آل‌نوری، هومن؛ مشکانی، سید مهدی؛ صفارزاده، ،محمود و شرافتی‌پور، ،سعید (1393) "مکان‌یابی دوربین‌های ورودی محدوده زوج و فرد با رویکرد پوشش بهینه تخلفات" مهندسی حمل‌ونقل، سال ششم، شماره دوم، ص. 181-196.
- افندی زاده، شهریار؛ خلیلی، سجاد و عبدالمنافی، سیدابراهیم (۱۳۹۱) "معرفی و مقایسه مدلهای مکان‌یابی شمارشگرهای ترافیکی در شبکه معابر درونشهری به منظور بهنگام سازی ماتریس مبدأء- مقصد سفر"، یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل‌ونقل و ترافیک تهران، معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران. 
افندی زاده ،شهریار؛ احمدی‌نژاد، محمود و خلیلی، سجاد(1392) "بهینه‌سازی مکان نقاط شمارش ترافیک جهت بهنگام سازی ماتریس مبدأ- مقصد سفر براساس مدل برنامه‌ریزی چندهدفه"، پژوهشنامه حمل‌ونقل، سال دهم، شماره دوم، ص.128-117 .
حسینی طالقانی, نوید و سید ابریشمی، احسان (۱۳۹۵)،  "مکانیابی سنسورهای شمارنده در شبکه ترابری به کمک ماتریس تبدیل جبرخطی" ، دومین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای، تهران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای.
-سراج، نیما (1390) "مکان یابی پایگاه های امداد‌ رسانی جاده‌ای با استفاده از مدل پوششی" پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی حمل‌ونقل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.
-سید حسینی، سید محمد (1389) " برنامه‌ریزی مهندسی حمل‌ونقل و تحلیل جابجایی مواد"، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ ششم.
-صادقی نیارکی، ابوالقاسم؛ دلاور، محمودرضا و رخساری، سمیه (1393) "مکانیابی بهینه حسگرهای مانیتورینگ ترافیکی با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس"، فصلنامه علمی - پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، دوره23، شماره 90، ص. 41- 50.
 
-فاضلی فر،علی؛ منبتی، احسان؛ سیدحسینی، سید محمد. ( 1391) "مدل مکان‌یابی نصب دوربینهای کنترل سرعت در راههای برون شهری" یازدهمین کنفرانس حمل‌ونقل و ترافیک، تهران.
فدایی نایینی، مریم، قطعی، مهدی و  تشکری هاشمی، سید مهدی. (1391) " ارائه دو مدل جدید برای مساله مکان‌یابی شمارنده‌های ترافیکی به منظور بیشینه سازی پوشش مسیرها: مطالعه موردی بزرگراه های تهران"، یازدهمین کنفرانس مهندسی ترافیک، ایران،تهران.
-میربهاء، بابک؛ و  حسینی،  سیدمهرداد (1396)"ارایه مدلی برای مکان‌یابی بهینه دوربینهای کنترل‌سرعت در راه‌ها"، فصلنامه مهندسی حمل‌ونقل، دوره 14، شماره 1، ص. 68-80.
-کهفی، عاطفه و توکلی‏ مقدم، رضا (1393)" حل مدل مسیریابی وسایل نقلیه چندانباره مبتنی بر کاهش ریسک با استفاده از یک الگوریتم خفاش چندهدفه"، "، فصلنامه مهندسی حمل و نقل، دوره 6، شماره 2، ص. 507-522.
-Lajish, V. L. and Sunil Kumar,  Kopparapu (2015) "Mobile phone based vehicle license plate recognition for road policing." arXiv preprint, pp.1476-1504
-Danczyk, A., Di, X. and Liu, H. X. (2016) “A probabilistic optimization model for allocating freeway sensors", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 67, pp.378-398.
-Lauren, A., Jiang S., Murga, M. and González, M. C. (2015) "Origin–destination trips by purpose and time of day inferred from mobile phone data", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol.  58. pp. 240-250
-Mahmoudabadi, A., Farokhi,R. and, Fattahi, A. (2016) “Developing a tolerated risk model for solving routing-locating problem in hazardous material management”, Journal of Intelligent Transportation and Urban Planning, Vol. 4 Iss.1, PP. 53-6.
-Mahmoudabadi, A. and Seyedhosseini S. M. (2014) “Developing a chaotic pattern of Hazmat routing problem under emergency situation”, Transport Policy, Vol. 27, No. 2, pp. 34-45
-Park, H. and Haghani, A. (2015) "Optimal number and location of bluetooth sensors considering stochastic travel time prediction", Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 55, pp.203-216.
-Peijun, Y. and Wen, D. (2017) "Optimal traffic sensor location for origin–destination estimation using a compressed sensing framework", IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, Vol. 18, No. 7, pp. 1857-1866.
-Salari, A., Faturechi, R., Seyedabrishami, S. and Yargholi, E. (2010) “A new traffic counting program for intercity roads based on integer linear optimization. In 17th ITS World Congress ITS Japan, ITS America ERTICO
-Shahadat, I., Choudhury, C. F., Wang, P. and González, M. C. (2014) "Development of origin–destination matrices using mobile phone call data." Transportation Research Part C: Emerging Technologies, Vol. 40, pp. 63-74.
-Sharminda Bera, K. V. and  Krishna,  Rao (2011) “Estimation of origin-destination matrix from traffic counts: the state of the art”, European Transport, No. 49, pp. 3-23.
-Sun, D., Chang, Y. and Zhang, L. (2012)  “An ant colony optimisation model for traffic counting location problem”,  In Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Transport, Thomas Telford Ltd. Vol. 165, No. 3,  pp.175-185
-Tahmina, K. and Anderson, M. (2016) "Accurately estimating origin/destination matrices in situations with limited traffic counts: case study Huntsville, Al.",  International Journal of Traffic and Transportation Engineering, Vol. 5, No. 3, pp. 64-72
-Tahirou, D., Assogba,  M. K. and Vianou, A. (2017) "An approach for benin automatic license plate recognition", International Journal of Image Processing (IJIP), Vol. 11, No. 2, pp. 25-34.
-Wang, Y., Ma, X., Liu, Y., Gong, K., Henricakson, K.C., Xu, M. and Wang, Y. (2016)  “A Two-stage algorithm for origin-destination matrices estimation considering dynamic dispersion parameter for route choice”, PlOS ONE, Vol. 11, No. 1, pp. 14-26