مدل‌سازی شدت خطرپذیری عابران‌پیاده بر اساس رتبه‌بندی شاخص ترکیبی: زمان تا تصادف و سرعت وسیله‌نقلیه نزدیک‌شونده (نمونه موردی: شهر قزوین)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

هنگامی که یک عابرپیاده قصد عبور از خیابان را دارد، تعامل او با وسایل‌نقلیه موتوری اجتناب‌ناپذیر است. عابرین‌پیاده ممکن است با قضاوت نادرست درمورد زمان تا تصادف انتخاب شده و سرعت وسیله‌نقلیه نزدیک‌شونده در معرض حوادث قرار بگیرند. از این رو هدف در این پژوهش شناسایی پارامترهای مؤثر بر شدت ریسک عابرین‌پیاده بر اساس رتبه‌بندی شاخص ترکیبی زمان‌ تا ‌تصادف انتخاب شده و سرعت وسیله‌نقلیه نزدیک‌شونده در خط هنگام عبور از گذرگاه‌های عرضی در معابر شهری است. بدین منظور، زمان تا تصادف و سرعت وسیله‌نقلیه انتخاب شده برای 800 عابرپیاده با استفاده از روش فیلم‌برداری در هر خط عبور در شهر قزوین برداشت شد و ترکیب بحرانی این دو پارامتر به عنوان شاخص خطر در نظر گرفته شد. پس از رتبه‌بندی شدت خطر عابرین‌پیاده از مدل لوجیترتبه‌ای برای مدل‌سازی استفاده شد. جمع‌بندی نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که متوسط زمان تا تصادف انتخاب شده توسط عابران‌پیاده مرد (9/5 ثانیه) کمتر از عابران‌پیاده زن (6/6 ثانیه) است اما متوسط سرعت وسیله‌نقلیه نزدیک‌شونده انتخاب شده توسط آنها (25 کیلومتر بر ساعت) برای هر دو جنسیت یکسان است. همچنین سرعت وسایل‌نقلیه نزدیک­شونده به عنوان مهم‌ترین معیار در اولویت­بندی شدت ریسک عابرین شناسایی شد. بیش از 70 درصد از عابرین در زمان نزدیک شدن وسایل‌نقلیه با سرعت 40 کیلومتر بر ساعت، اقدام به عبور پرخطر کردند. پارامترهایی مانند جنسیت، همراه داشتن، سرعت عابرپیاده، استفاده از تلفن همراه یا موسیقی، سرعت وسیله‌نقلیه نزدیک‌شونده و زمان تا تصادف بر خطر‌پذیری عابرین‌پیاده نقش به سزایی دارد. تجزیه و تحلیل الاستیسیته نشان داد که متغیر سرعت وسیله‌نقلیه نزدیک‌شونده در خط تاثیرگذارترین متغیر در خطرپذیری عابرین‌پیاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling Crossing Pedestrians’ Risk Intensity Based on Mixed Index Ranking: Selected Time to Collision and Speed of Approaching Vehicle (A Case Study of Qazvin City)

نویسندگان [English]

  • Zahra ahandideh 1
  • Babak Mirbaha 2
  • Amir Abbas Rassafi 3
1 Msc. Grad, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Grad, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Once pedestrians decide to cross the streets, it is inevitable that they will conflict with motor vehicles. While crossing the streets, pedestrians may get into collisions by inaccurate judgments about the selected time to collision and speed of approaching vehicle. Thus, the aim of the current study is to investigate and identify factors affecting on pedestrians’ risk intensity based on mixed index ranking selected time to collision and speed of approaching vehicle when crossing intersections in urban streets. For this purpose, time to collision and speed of approaching vehicle for 800 pedestrians were collected by using an observational survey of six signalized and un-signalized intersections located in Qazvin city. The critical combination of these two parameters were considered as an indicator of risk. After rating the risk intensity, the ordered logit model was used for modeling. Results of this study showed that the average time to collision selected by male pedestrians (9.5 seconds) is less than women pedestrians (6.6 seconds), but the average speed of approaching vehicle selected by their (25 k/h) is similar for every two gender. The speed of approaching vehicle as the most important criteria in prioritizing pedestrians risk intensity were identified. More than 70 percent of the pedestrians while speed of approaching vehicle was 40 km/h, they taking risk. It is also indicated that factors such as gender, age, pedestrian speed, using mobile, time to collision and speed of approaching vehicles have significantly affect pedestrians risk taking behaviors. Elasticity analysis showed that the speed of approaching vehicle is the most effective variables in risk taking of pedestrians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk intensity
  • Time to Collision
  • speed of approaching vehicle
  • ordered logit model
- برنامه 5 ساله ایمنی ایران، انتشارات وزارت راه و شهرسازی کشور، جلد اول، 1392.
- کرمانشاه، م و ممدوحی، ا لف. (1377) " نقش ارتباطات در رفتار سفر شهری" ، مجموعه مقالات پژوهشی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران.
-  De Dios OrtÃozar, J. and Willumsen, L.G. (2011) "Modelling transport", John Wiley & Sons
-  Greene, W.H (2002) "Econometric analysis", 5th edition, New York University.
-  Guo, H., Zhao, F., Wang, W., Zhou, Y., Zhang, Y. and Wets, G. (2014) "Modeling the perceptions and preferences of pedestrians on crossing facilities", Discrete Dynamics In Nature And Society, No.2014
-  Hamed, M.M. (2001) "Analysis of pedestrians’ behavior at pedestrian crossings", Safety Science, Vol. Vol. 38, No. 1, pp.63-82.
-  Hensher DA, Rose JM, Greene WH (2005) "Applied choice analysis: a primer", Cambridge University Press
-  Kanafani A (1983) "Transportation demand analysis", McGraw-Hill. Inc.,
-   Koh, P. P. and Wong, Y. D. (2014) "Gap acceptance of violators at signalized pedestrian crossings", Accident Analysis & Prevention, Vol.62, No.2014,  pp.178-185.
-  Koh, P. P., Wong, Y. D. and Chandrasekar, P. (2014) "Safety evaluation of pedestrian behavior and violations at signalized pedestrian crossings", Safety science, Vol.70, No.2014,  pp.143-152.
-  Kröyer, H. R. (2015) "The relation between speed environment, age and injury outcome for bicyclists struck by a motorized vehicle–a comparison with pedestrians", Accident Analysis & Prevention, Vol.76, No.2015, pp.57-63.
-  Li, P., Bian, Y., Rong, J., Zhao, L. and Shu, S. (2013) "Pedestrian crossing behavior at un-signalized mid-block crosswalks around the primary school", Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.96, No.2013, pp.442-450.
-  Liu, Y. C. and Tung, Y. C. (2014) "Risk analysis of pedestrians’ road-crossing decisions: Effects of age, time gap, time of day, and vehicle speed", Safety Science, Vol.63, No.2014, pp.77-82.
-  McKelvey, R. D. and Zavoina, W. (1975) "A statistical model for the analysis of ordinal level dependent variables", Journal of mathematical sociology, Vol.4, No. 1,   pp.103-120.
-  Onelcin, P. and Alver, Y. (2015) "Illegal crossing behavior of pedestrians at signalized intersections: factors affecting the gap acceptance", Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, Vol.31, No.2015 May 31, pp.124-132.
-  Pawar, D. S. and Patil, G. R. (2015) "Pedestrian temporal and spatial gap acceptance at mid-block street crossing in developing world", Journal of safety research, Vol.52, No.2015 Feb 28, pp.39-46.
-  Rosenbloom, T., Mandel, R., Rosner, Y. and Eldror, E. (2015) "Hazard perception test for pedestrians", Accident Analysis & Prevention, Vol.79, pp.160-169.
-  Serag, M. S. (2014) "Modelling pedestrian road crossing at uncontrolled mid-block locations in developing countries", International Journal of Civil and Structural Engineering, Vol. 4(3), No.2014 Jan 1, pp.274.
-  Tiwari, G., Bangdiwala, S., Saraswat, A. and Gaurav, S. (2007) "Survival analysis: Pedestrian risk exposure at signalized intersections", Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behavior, Vol. 10(2), No.2007 Mar 31, pp.77-89.
-  Wang, T., Wu, J., Zheng, P. and McDonald, M. )2010( "Study of pedestrians' gap acceptance behavior when they jaywalk outside crossing facilities", In Intelligent Transportation Systems (ITSC), 2010 13th International IEEE Conference on 2010 Sep 19 (pp. 1295-1300). IEEE.
-  Xiong, H., Xiong, L., Deng, X. and Wang, W. (2014) "Evaluation of the impact of pedestrian countdown signals on crossing behavior", Advances in Mechanical Engineering. Vol.17, No.2014 Feb, 6:518295.