ارائه مدلی برای ارزیابی و اولویت بندی احداث خطوط ریلی جدید با استفاده از روش ترکیبی تحلیل شبکه‌ای و مهندسی ارزش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی راه‌آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

بخش زیادی از بودجه‌های عمرانی در بسیاری از کشورهای جهان، صرف پروژه‌های حمل‌ونقل می‌شود. غالبا این‌گونه پروژه‌ها در تمام سیستم‌های حمل‌ونقل بسیار سرمایه‌بر هستند و به همین دلیل، هرگونه صرفه‌جویی در این پروژه‌ها، می‌تواند منجر به منافع اقتصادی قابل توجهی گردد. از طرفی اجرای هم‌زمان پروژه‌های متعدد در بخش حمل‌ونقل ریلی، در بسیاری از مواقع، به دلیل بودجه‌های محدود، امکان‌پذیر نیست و لازم است پروژه‌های مصوب و آماده اجرا، بر اساس معیارهای مشخصی اولویت‌بندی و اجرا شوند. مهندسی ارزش یکی از تکنیک‌های مدیریتی است که این قابلیت را دارد تا ضمن افزایش کارکرد پروژه‌ها، کاهش قابل توجهی در هزینه‌ها و زمان اجرای پروژه ایجاد نماید.در این پژوهش، پس از مرور ادبیات موضوع، یازده معیار متناسب با معیارهای مهندسی ارزش انتخاب شده و با استفاده از این معیارها، پنج پروژه احداث خطوط ریلی جدید که از نظر فنی و اقتصادی بررسی و تایید شده‌اند،  ولی هنوز عملیات اجرایی آنها شروع نشده، با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای، اولویت‌بندی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، پروژه احداث خط ریلی "بم- جیرفت" بالاترین اولویت اجرا را در بین گزینه‌های مورد بررسی دارد.در این مطالعه، چارچوبی برای بازنگری در مدیریت تخصیص بودجه، متناسب با وزن هر پروژه پیشنهاد شده است که می‌تواند در اصلاح نظام کنونی تخصیص بودجه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین به منظور اعتبارسنجی نتایج بدست آمده از مدل تحلیل شبکه‌ای، این نتایج با استفاده از چهار روش تصیم‌گیری چندمعیاره شامل روش تحلیل سلسله مراتبی، روش سا، روش تاپسیس و روش نسبت منافع به هزینه‌ها مجددا ارزیابی شد و نتایج بدست آمده از روش تحلیل شبکه‌ای با نتایج بدست آمده در هر چهار روش اشاره شده انطباق دارد. همچنین نتایج تحلیل حساسیت نشان می‌دهد که مدل اولویت‌بندی پیشنهادی، بیشترین حساسیت را به معیار "کاهش تعداد تصادفات جاده‌ای" و کم‌ترین حساسیت را به معیار "هزینه بهره‌برداری" دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Developing a framework for prioritizing railway infrastructure projects; using a hybrid Value Engineering-ANP technique

نویسندگان [English]

  • Ali Puyani 1
  • HamidReza Ahadi 2
1 MSc. Grad., , School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, Iran
چکیده [English]

A large portion of the budget of many countries in the world is spent on the transportation projects. Often these projects are capital-intensive in the all of transportation systems, and for this reason, any savings -even small saving- in these projects, could lead to considerable economic benefits. The value engineering is one of the powerful management and cost saving techniques that is capable of significant decreasing in construction cost and time, as well as increasing project performance and value.
In many cases, due to budget limitation, concurrent implementation of multiple projects in the transportation sector is not possible and it is essential that the approved projects prioritized and implemented based on specified criteria. The value engineering focuses on the criteria which could lead to the significant decreasing in the project implementation cost and time, and elimination of unnecessary activities. This research is based on railway transportation expert comments for developing eleven appropriate criteria using value engineering concept for evaluation and prioritizing five projects of the new rail lines construction by applying an ANP model. Based on the results, implementing the “bam-jiroft” project has the highest implementation priority and also the “implementation cost” criterion has the greatest weight compared to other used criteria. In addition based on the results of this study, a framework is proposed for review in the budget allocation management according to the weight of each project which it can be used to reform the current system of budget allocation. In the following, in order to analyze the results, the obtained results of the ANP are confirmed by using four other decision-making models. Also the sensitivity analysis results show that the proposed prioritization model has the highest sensitivity to the “reducing the number of road accidents” criterion and the lowest sensitivity to the “operating cost” criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value engineering
  • Analytic Network Process (ANP)
  • rail projects
  • Prioritization
- احدی، حمیدرضا، سبزه­کار، حسین و حسین آبادی، حجت­اله (1392) "طراحی یک مدل تصمیم­گیری مبتنی بر معیارهای مهندسی ارزش به منظور اولویت­بندی و انتخاب پروژه­های ریلی"، دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم­ها، تهران، ایران.
- پوررضا، محمد، ذوالنوریان، محمدهادی و عطری، سید عرفان (1392) "آشنایی با مهندسی ارزش"، انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، چاپ اول.
- زبردست، اسفندیار (1389) "کاربرد فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) در برنامه­ریزی شهری و منطقه­ای"، نشریه هنرهای زیبا، معماری و شهرسازی، شماره 41، صفحات 79-90.
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل­ونقل (1386) "مطالعات توجیه اولیه محور اتصال ایلام به شبکه"، تهران، ایران.
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل­ونقل (1393) "مطالعات توجیه اولیه محور اتصال راه­آهن زنجان-تبریز به همدان-سنندج"، تهران، ایران.
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل­ونقل (1389) "مطالعات توجیه اولیه محور اتصال سراب به شبکه"، تهران، ایران.
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل­ونقل (1388) "مطالعات توجیه اولیه محور اصفهان-اراک"، تهران، ایران.
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل­ونقل (1389) "مطالعات توجیه اولیه محور بم-جیرفت"، تهران، ایران.
- شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل­ونقل (1393) "گزارش فعالیت­های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل­ونقل" تهران، ایران.
- مومنی، منصور (1385) "مباحث نوین تحقیق در عملیات"، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.
-Banciu, D. D. M. and Florea, M. C. G. (2009) ”Decision support system based on MADM for urban transport management”, Romanian Air Traffic Services Adm. ROMATSA, Bucharest, Romania, Vol. 2, May, pp. 128-130.
-Carlucci, D. and Schiuma, G. (2008) “Applying the analytic network process to disclose knowledge assets value creation dynamics”, Expert Systems with Applications, Vol. 36, Issue 4, pp. 7687-7694.
-Chung, S. H., Lee, A. H. and Pearn, W. L. (2005) “Analytic network process (ANP) approach for product mix planning in semiconductor fabricator”, international Journal of Production Economics, Vol. 96, No.18, pp. 15-36.
-Jin, X. U. and Zhong, W. (2013) “Sustainable development and value engineering assessment of city water cycle system based on ANP”,