بررسی تاثیر صفحات مهاری قائم زیر تراورس بتنی در تغییر مقاومت جانبی خط بالاستی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

افزایش مقاومت جانبی خطوط بالاستی خصوصاً در قوس ها جزء برنامه های راه آهن ها است. بسیاری از راه آهن ها، بدلیل عدم امکان تامین مقاومت جانبی در قوسهای تند، ریلها را در قوسها جوشکاری نکرده و علاوه بر سلب آسایش مسافرین (کاهش شاخص راحتی سفر) هزینه های زیادی از بابت فعالیتهای اضافی نگهداری و تعمیر اجزای روسازی تحمل می‌کنند. یکی از روش های ابتکاری استفاده از صفحات مهاری در زیر تراورس ها است. مهار های تراورس در بعضی از راه آهن های دنیا برای افزایش مقاومت جانبی مورد استفاده قرار گرفته اند در حالی که در ادبیات فنی میزان تاثیر این صفحات در مقاومت جانبی مورد ارزیابی قرار نگرفته است. ارزیابی و محاسبه  نیروهای مقاومت جانبی در این حالت امکان تحلیل نیروهای جانبی خط و مقایسه کارآیی  این روش با سایر روش ها را ممکن می سازد.  در این مقاله آزمایش هایی بر روی تراورس های بتنی با اضافه کردن یک و دو صفحه مهاری صورت گرفت و نتایج آزمایش های STPT وTPLT نشان داد که بیشینه افزایش در حالت  اول زمانی اتفاق می افتد که صفحه مهاری در زیر ریل داخلی بوده و مقدار آن به حدود 19 درصد می رسد. در صورت استفاده از دو صفحه مهاری (در زیر هر ریل یک صفحه مهاری) بیشینه افزایش به 37 درصد می رسد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Laboratory Investigation on the Effect of Sleeper Anchors in Variation of Lateral Resistance of Ballasted Track

نویسندگان [English]

  • Jabar Ali Zakeri 1
  • Hamed Abbasi Zamenjani 2
1 Professor, School of Railway Engineering, Iran University of Science And Technology, Tehran. Iran
2 MSc. Grad., School of Railway Engineering, Iran University of Science And Technology, Tehran. Iran
چکیده [English]

Increasing lateral resistance of ballasted track, especially in curves is one of the important issues in Railway. There are several methods in order to receive to this purpose; such as using frictional concrete sleeper, ladder track and winged sleeper. Furthermore using sleeper anchoring is an innovative method that in this study is used. While in the technical literature, the effect of sleeper anchoring on the lateral resistance of track is not evaluated. Evaluation of lateral resistance of track allows the analysis of lateral forces of the track and compares the efficiency of this method with other methods for increasing Lateral resistance. In this research some experiments on concrete sleepers with adding one and two sleeper anchoring is conducted. The results of STPT and TPLT indicated that maximum increasing in first situation will happen when sleeper anchoring is under the inner rail and the amount of that will increase up to 19 percent. If we use two (one sleeper anchoring under each rail), this incensement will be up to 37 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sleeper anchoring
  • lateral resistance
  • ballasted railway track
  • concrete sleeper
-         بختیاری، آرش (1391) "پیش بینی مقاومت جانبی خط آهن بالاستی با استفاده از روش شبکه عصبی تابع پایه شعاعی(RBF)"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر جبارعلی ذاکری سردرودی، تهران: دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
-        درخوش، میثم (1393) "بررسی میدانی تاثیر گابیون های کوچک در افزایش مقاومت جانبی خط بالاستی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر جبارعلی ذاکری سردرودی، تهران: دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران
-        ذاکری، جبارعلی و بختیاری ، آرش (1392) "بررسی تاثیر پارامتر های هندسی لایه بالاست در افزایش مقاومت جانبی تراورس بتنی اصطکاکی"، پژوهشنامه حمل و نقل ، سال دهم ، شماره دوم، تابستان 1392، ص. 159 تا 169 .
-        طالبی ، روشن (1391) "بررسی آزمایشگاهی تأثیر سخت کننده های عرضی تراورس های فلزی در افزایش مقاومت جانبی استاد راهنما: دکتر جبارعلی ذاکری سردرودی، تهران: دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم و صنعت ایران
-        Barenberg, E.J (2001) "Lateral Stability Analysis of Ladder Sleeper Track Systems", WCRR paper, UIC.
-        Esveld .C (2001) "Modern railway track", Second edition, Netherlands: Delft, TU-Delft.
-        Zakeri, J.A., Esmaeili, M., Kasravi, A. and Bakhtiari, A. (2014) "A numerical investigation on the lateral resistance of frictional sleepers in ballasted railway tracks", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit, Vol. 230 issue. 2, page(s), 440-449.
-        Ahmad, S., Mandal, N. K. and Ghattopadhyay, G. (2009) “Track stability management, part 1: Literature review, theories and practices, Australian Government’s Cooperative Research Centers Programme. 
-        Zakeri, J. A and Barati, M. (2015) "Utilizing the track panel displacement method for estimating vertical load effects on the lateral resistance of continuously welded railway track", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F: Journal of Rail and Rapid Transit, Vol. 229, issue, 3, page(s), 262-267.
-        Domingo, L. M., Real Herraiz, J. ,Zamorano, C. ,Real Herraiz, T.(2014) “Design of a new high lateral resistance sleeper and performance comparison with conventional sleepers in a curved railway track by means of finite element models"Latin American Journal of Solids and Structures;. vol.11 no.7, page, 1238-1250.
-        Le Pen, L.M., Powrie, W.(2011) " Contribution of Base, Crib, and Shoulder Ballast to the Lateral Sliding Resistance of Railway Track: A Geotechnical Perspective", Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part F, Journal of Rail and Rapid Transit, Vol. 225, issue, 2, page(s), 113-128.
-        Lichtberger, B.(2007)“The track lateral resistance”, European Railway review,Vol.10, issue, 2, page(s),68-71.
-        Koike, Y., Nakamura, T., Hayano, K., Mayoma, Y.(2014) " Numerical Method for Evaluating the Lateral Resistance of Sleepers in Ballasted Track", Journal of Soils and Foundations ,Vol. 54, issue. 3, page(s), 502-514.
-        Zakeri, J.A. (2012) "Lateral Resistance of Railway Track", Reliability and Safety in Railway, Croatia: In Tech publisher.
Zakeri, J. A, Mirfattahi,  B., Fakhari, M.(2012) "Lateral Resistance of Railway Track with Frictional Sleepers", Proceedings of the Institution of Civil