تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده¬ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

در این تحقیق اطلاعاتی از گذشته در زمینه اقدامات و شاخصهای عملکرد گذشته سازمانهای مختلف در جهت کاهش سوانح و تلفات ترافیکی مورد استفاده قرار گرفته است. این سیستم با هدف تعیین کارآیی اقدامات انجام شده در هر سال بین استانهای مختلف و تعیین اهداف آینده طراحی شده است. تعیین کارآییهای نسبی بین استانهای مختلف با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها انجام شده است. اطلاعات برای تحلیل و کاربرد در برنامه‌ریزی ایمنی راه بر اساس روش ارایه شده در این تحقیق، شامل مجموعه‌ای از شاخصهای عملکردی است که عمدتاً توسط کمیسیون ایمنی راههای کشور تنظیم شده است. در نتایج تحقیق مقدار شاخص ناکارآیی، شامل نسبت مجموع وزن دار نرخ تلفات، به مجموع وزن دار شاخصهای عملکرد ایمنی راه برای 60 واحد تصمیم دربرگیرنده 30 استان ایران در دو سال 1387 و 1388 محاسبه شده است. بر اساس این شاخص ناکارآیی به دست آمده، الگوگذاری و تعیین واحدهای موفق در تأمین ایمنی راه انجام شده و اهداف سایر استانها بر اساس فعالیتهای انجام شده در این استانهای موفق شناسایی می‌شود. در انتهای این مقاله مباحث قابل بحث پیرامون تحلیلهای انجام شده ارایه گردیده است که شامل تحلیل واحدهای کارآ و مقایسه ناکارآیی بین دو سال می‌شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Research Note Road Safety Performance Evaluation, Benchmarking and Target Setting by Data Envelopment Analysis

چکیده [English]

In this paper, analysis outputs are illustrated in two distinct stages as follows: The DEA outputs consisting of the indices that declare road safety condition in a region under study (an inverse criterion of the risk indices), and the single relative efficiency indicator in each region which best indicates the performance revenue attributed to the implemented measures. The analysis outputs (road fatality risks) are stated regarding implementation of road safety countermeasures that their great magnitude is expected to result in less road crashes and casualties. The efficiency index depends on the level of the road safety measures applied. Estimating the relative inefficiency values among the different provinces is performed applying the Data Envelopment Analysis (DEA) method. In this research, an inefficiency index is used as a criterion to evaluate the previous performances of road safety agencies. Using a dual model of the main DEA model for each DMU, a target setting task can be conducted by identifying the benchmarks as the leading entities. Two restricting subjects and relevant solutions have been proposed. The first is the concern about efficient units or benchmarks who have not found any unit to follow as a better performing one. Somehow, the benchmarks can also find a better situation in a special analytical context. The second issue relates to the two-year data comparison in a same province and the related debates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road Safety Performance Indicators
  • Data Envelopment Analysis
  • Benchmarking
  • Target Setting
  • Road Fatality Risk