تحلیل عملکرد، الگوگذاری و تعیین اهداف ایمنی راه با استفاده از تحلیل پوششی داده¬ها

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

در این تحقیق اطلاعاتی از گذشته در زمینه اقدامات و شاخصهای عملکرد گذشته سازمانهای مختلف در جهت کاهش سوانح و تلفات ترافیکی مورد استفاده قرار گرفته است. این سیستم با هدف تعیین کارآیی اقدامات انجام شده در هر سال بین استانهای مختلف و تعیین اهداف آینده طراحی شده است. تعیین کارآییهای نسبی بین استانهای مختلف با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها انجام شده است. اطلاعات برای تحلیل و کاربرد در برنامه‌ریزی ایمنی راه بر اساس روش ارایه شده در این تحقیق، شامل مجموعه‌ای از شاخصهای عملکردی است که عمدتاً توسط کمیسیون ایمنی راههای کشور تنظیم شده است. در نتایج تحقیق مقدار شاخص ناکارآیی، شامل نسبت مجموع وزن دار نرخ تلفات، به مجموع وزن دار شاخصهای عملکرد ایمنی راه برای 60 واحد تصمیم دربرگیرنده 30 استان ایران در دو سال 1387 و 1388 محاسبه شده است. بر اساس این شاخص ناکارآیی به دست آمده، الگوگذاری و تعیین واحدهای موفق در تأمین ایمنی راه انجام شده و اهداف سایر استانها بر اساس فعالیتهای انجام شده در این استانهای موفق شناسایی می‌شود. در انتهای این مقاله مباحث قابل بحث پیرامون تحلیلهای انجام شده ارایه گردیده است که شامل تحلیل واحدهای کارآ و مقایسه ناکارآیی بین دو سال می‌شود.  

کلیدواژه‌ها