مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

برای ساختن جاده و نگهداری، بهسازی و بازسازی آن نیاز به احداث کارخانجات آسفالت ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی احداث کارخانجات آسفالت، تولید آلودگی و تخریب محیط‌زیست را به شکل مضاعف در بر دارد،  در این پژوهش، ابتدا با استفاده از ضرایب نشر پیشنهادی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست ایالات متحده آمریکا، میزان آلاینده‌های تولیدی محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل AERMOD، نحوه پراکنش این آلاینده‌ها در محوطه اطراف کارخانه برای هر یک از آلاینده‌های فوق، برای متوسطهای زمانی1، 3، 8 و 24 ساعته، همچنین دوره آماری 1 و12ماهه در دو مقیاس منطقه‌ای(محدوده 20 20 کیلومتر مربعی) و محلی(محدوده 1 1 کیلومتر مربعی) مدل‌سازی شد.در ادامه مقدار این آلاینده‌ها با استاندارد هوای پاک کشور و EPA مقایسه شد. این مقایسه‌ها نشان می‌دهند که تولید آلاینده‌های مونو اکسیدکربن و اکسیدهای ازت، پایین‌تر از حد استاندارد هوای پاک کشور و مقدار بیشینه آلاینده دی‌اکسید گوگرد بیشتر از استانداردهای هوای پاک کشور است، اما مقدار بیشینه این آلاینده کمتر از استانداردEPA است وبیشینه ذرات معلق تولید شده در دو حالت کنترل شده و کنترل نشده، برای متوسط زمانی بیست ‌وچهار ساعته و یک‌ساله به ترتیب حدود90 و 287 بار بیشتر از استانداردهای هوای پاک کشور است. همچنین مقایسه این غلظتهای بیشینه با استاندارد EPA برای متوسط زمانی 24 ساعته نشان می‌دهد که غلظت این ماده در دو حالت مذکور، از این استاندارد حدود 30 برابر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling of Pollutants Emission from Asphalt Plant and Crusher Devices of Road Construction Projects (Case study: Sarab – Bostanabad Road)

چکیده [English]

Asphalt plants are a major part of construction activities. Asphalt factories produce pollution and degradation of the environment. Most of contaminants are produced by crushing operations and hot asphalt production processes. Derived pollutants are carbon monoxide, nitrogen oxides, volatile organic compounds, sulfur dioxide and suspended particles. In this study, by use of emission factors proposed by the Environmental Protection Agency, United States of America, the amount of pollutants produced was calculated. Then by using AERMOD Model and AERMOD, distribution patterns of these pollutants in the area around the factory for any emissions above for the mean duration of 1, 3, 8 and 24 hours, and period of 1 and 12 months in both scale regional (range 20 20 km squares) and local (range 1 1 km square) were modeled. The amount of these pollutants was then compared with the clean air standards and the EPA's. Comparisons show that production of carbon monoxide and oxides of nitrogen emissions are lower than the national clean air standards and EPA's. The maximum amount of sulfur dioxide emissions, more than the country’s clean air standards, but the maximum amount of this pollutant is less than the EPA standard and maximum particles produced in both controlled and uncontrolled for the average time of twenty-four hours and one year, respectively, about 90 and 287 times greater than the nations clean air standards. Also comparison of maximum concentration for the 24-hour average with the EPA standard shows that the concentration of the pollutant is about 30 times greater than the standard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollutant Emission
  • AERMOD model
  • Asphalt Plant
  • road construction projects