مدل‌سازی انتشار آلاینده‌های ناشی از کارخانه آسفالت ودستگاه سنگ‌شکن پروژه‌های راه‌سازی(مطالعه موردی بانددوم محورسراب- بستان آباد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

برای ساختن جاده و نگهداری، بهسازی و بازسازی آن نیاز به احداث کارخانجات آسفالت ضروری به نظر می‌رسد. از طرفی احداث کارخانجات آسفالت، تولید آلودگی و تخریب محیط‌زیست را به شکل مضاعف در بر دارد،  در این پژوهش، ابتدا با استفاده از ضرایب نشر پیشنهادی توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست ایالات متحده آمریکا، میزان آلاینده‌های تولیدی محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل AERMOD، نحوه پراکنش این آلاینده‌ها در محوطه اطراف کارخانه برای هر یک از آلاینده‌های فوق، برای متوسطهای زمانی1، 3، 8 و 24 ساعته، همچنین دوره آماری 1 و12ماهه در دو مقیاس منطقه‌ای(محدوده 20 20 کیلومتر مربعی) و محلی(محدوده 1 1 کیلومتر مربعی) مدل‌سازی شد.در ادامه مقدار این آلاینده‌ها با استاندارد هوای پاک کشور و EPA مقایسه شد. این مقایسه‌ها نشان می‌دهند که تولید آلاینده‌های مونو اکسیدکربن و اکسیدهای ازت، پایین‌تر از حد استاندارد هوای پاک کشور و مقدار بیشینه آلاینده دی‌اکسید گوگرد بیشتر از استانداردهای هوای پاک کشور است، اما مقدار بیشینه این آلاینده کمتر از استانداردEPA است وبیشینه ذرات معلق تولید شده در دو حالت کنترل شده و کنترل نشده، برای متوسط زمانی بیست ‌وچهار ساعته و یک‌ساله به ترتیب حدود90 و 287 بار بیشتر از استانداردهای هوای پاک کشور است. همچنین مقایسه این غلظتهای بیشینه با استاندارد EPA برای متوسط زمانی 24 ساعته نشان می‌دهد که غلظت این ماده در دو حالت مذکور، از این استاندارد حدود 30 برابر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها