دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 53، تیر 1401، صفحه 1875-2079 

علمی - پژوهشی

بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب مکان پیاده‌راه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر قم)

صفحه 1945-1965

10.22119/jte.2021.272738.2514

غلامرضا شیران؛ امیر ارفع شیرانی؛ علی نادران؛ فرهاد حدادی