دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، تیر 1394، صفحه 551-755 
ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات عابران پیاده در راه های برون شهری

صفحه 581-592

سینا صاحبی؛ بابک میربها؛ علیرضا ماهپور؛ محمدحسین نوروزعلیایی


ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوط های آسفالتی گرم ) )HMA حاوی نانو رس

صفحه 613-626

محمود عامری؛ مصطفی وامق؛ حامد روح الامینی؛ کیوان بمانا


روش پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران

صفحه 627-640

مجتبی کاظمی؛ محمود صفارزاده؛ هادی موقری؛ محسن فلاح زواره