دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 605-697