دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، بهار 1395، صفحه 385-578 

علمی - پژوهشی

8. ارائه مدلی برای افزایش تدریجی سرعت سیر در راه آهن مبتنی بر طراحی سناریو، مطالعه موردی مسیر تهران- میانه

صفحه 481-498

زهرا علیمرادی؛ عبدالحمید اشراق نیای جهرمی؛ میثم نعیمی؛ ماهان کوچنانی