تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بین المللی (مطالعه موردی: پروازهای جنوب شرق آسیا)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران راه و ترابری/ دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد مهندسی عمران راه و ترابری/ دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار مهندسی عمران راه و ترابری/ دانشگاه تربیت مدرس

4 فارغ التحصیل/ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به تغییرات اخیر در زمینه قیمت گذاری و نرخ ارز خارجی فضای رقابتی بین شرکتهای هوایی ایرانی و خارجی افزایش یافته است. بعلاوه، ورود شرکتهای هواپیمایی جدید از جمله شرکتهای هواپیمایی کم هزینه نیز می تواند شرایط رقابتی را پیچیده تر از قبل نماید. لذا، بررسی رفتار انتخاب مسافران و پیش بینی تقاضای بازار سفرهای هوایی می تواند سبب بهبود فرآیند برنامه ریزی شرکتهای هوایی گردد. بدین منظور، با استفاده از آمارگیری رجحان بیان شده رقابت شرکتهای هوایی کم هزینه در مقابل خدمات کامل در دو صورت ایرانی و خارجی بر اساس سناریوهای طراحی شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به منظور طراحی یک مکانیزم اساسی انتقال اطلاعات درباره ی گزینه های انتخاب، ویژگی های آنها و سطوح هر ویژگی به مسافران از تکنیک طراحی کسری سازی عاملی استفاده شده است. سپس، بصورت مجزا با مسافران خروجی که به مقاصد پنج کشور جنوب شرق آسیا سفر می کردند، در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مصاحبه شده و 480 پرسش نامه جمع آوری گردیده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل لوجیت چندگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که قیمت بلیت و متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر برای شرکت های هوایی کم هزینه و خدمات کامل متفاوت بوده است. اثر این متغیرها در گروه های مسافران با هدف سفر کاری/غیرکاری و مسافرانی که خود قیمت بلیت را پرداخت کرده اند/ سایرین از نظر آماری متفاوت است. همچنین، بر اساس نتایج آماری مدل در انتخاب انواع شرکت هوایی جنسیت، وضعیت تأهل، تجربه سفر بین المللی و عضویت در گروه مسافران پرسفر مؤثر بوده است. بعلاوه، میزان تمایل به پرداخت مسافران در گروه های مختلف مسافران و برای انواع شرکت های هوایی متفاوت بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Iranian Air Passengers’ Behavior Choosing Airlines in International Flights (Case study: Southeast Asia Flights)

نویسنده [English]

  • Majid Zabihi Tari 1
چکیده [English]

Competitive environment has increased among Iranian and foreign carriers due to the recent changes in the field of pricing and foreign exchange rate. In addition, entry of new airlines including Low-Cost airlines can complicate competitive conditions more than before. Therefore, study of passengers' choice behavior and forecast market demand for air travels can improve planning process of airlines. For this purpose by using the stated preference statistics, the competition of Low-Cost Carriers in contrast to Full Service Carriers and based on the designed scenarios has been analyzed. Fractional factorial design technique has been used in order to design a basic mechanism for transferring information about the selection options, their attributes and each attribute level to passengers. Then, outgoing passengers who were traveling to the destinations of five south-east Asian countries were individually interviewed in Imam Khomeini (RA) International Airport and 480 questionnaires collected. The collected data were analyzed and investigated by using Multinomial Logit Model (MNL). The results indicate that ticket price and the variable of passenger's flight possibility on the desired day and hour for the Low-cost Carriers and the Full Service Carrier are quite different. The effect of these variables on passengers' category with business/non-business, the passengers who paid themselves for the tickets and others is statistically different. Also according to statistical results of model; gender, marital status, international travel experience and Membership of Flight Frequency programs (FFP) have been effective in selecting types of airlines. In addition, the rate of passengers' tendency to pay is different in various passengers' categories and in types of aviation companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Low-Cost Carrier
  • Factorial design
  • Multinomial Logit Model (MNL)
  • Stated Preference
- Airport Cooperative Research Program -ACRP report 26 (2009) “Guidebook for Conducting Airport User Surveys”.
- Alamdari, F.E. and Black, I.G. (1992) "Passengers’ choice of airline under competition: the use of the logit model". Transport Reviews, no.12, pp. 153– 170.
- Chang, L.Y., Sun, P.Y. (2012) "Stated-choice analysis of willingness to pay foe low cost carrier services". Journal of Transportation Research 20, pp. 1-17.
- Coldren, G.M., Koppelman, F.S., Kasturirangan, K. and Mukherjee, A. (2003) "Modeling Aggregate Air- Travel Itinerary Shares: Logit Model Development at a Major US Airline", Journal of Air Transportation Management, no.9, pp. 361-369.
- Drabas, T. and Cheng-Lung, W. (2013) "Modelling air carrier choices with a Segment Specific Cross Nested Logit model", Journal of Air Transport Management , no.32, pp. 8-16.
- Ghobrial, A. (1989) "Competition between US and foreign air carriers: an econometric approach". International Journal of Transport Economics, no.16, pp. 19–33
- Green, W.H. and Hensher, D. A. (2003) "A latent class model for discrete choice"Transportation Research Part B: 37, pp. 681-698.
- Kuhfeld, W.F. (2010) "Marketing research methods in SAS". University of North Carolina.
- Leng Ong, W., Tan, A. K. (2010) "Anote on the determinants of airline choice: The case of Aisa and Malaysia airlines". Journal of Transportation Research, no. 16, pp. 209-212.
- Menezes, A.G. and Vieira, J. C. (2008) "Willingness to pay for airline service attributes: evidence from a stated preference choice game", Journal of European Transport , no.39, pp. 1-13.
- Proussaloglou, K. and Koppelman, F.S. (1995) "Air carrier demand – an analysis of market share determinants". Transportation, no. 22, pp. 371–388.
- Teichert, T., Shehu, E., Wartburg, L. (2008) "Customer segmentation revisited: the case of the airline industry", Journal of Transportation Research, no. 42, pp. 227-242.
- Wen, C. H. and Lai, S. C. (2010) "Latent class models of international air carrier choice". Journal of the Transportation Research, no.46, pp. 211-221.
- Wen, C.H., Chen, T., Fu, C. (2014) "A factor-analytic generalized nested logit model for determining market position of airlines", Journal of the Transportation Research Part A, no.62, pp. 71-80.