تحلیل رفتار مسافران ایرانی در انتخاب شرکتهای هوایی در سفرهای بین المللی (مطالعه موردی: پروازهای جنوب شرق آسیا)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی عمران راه و ترابری/ دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد مهندسی عمران راه و ترابری/ دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار مهندسی عمران راه و ترابری/ دانشگاه تربیت مدرس

4 فارغ التحصیل/ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با توجه به تغییرات اخیر در زمینه قیمت گذاری و نرخ ارز خارجی فضای رقابتی بین شرکتهای هوایی ایرانی و خارجی افزایش یافته است. بعلاوه، ورود شرکتهای هواپیمایی جدید از جمله شرکتهای هواپیمایی کم هزینه نیز می تواند شرایط رقابتی را پیچیده تر از قبل نماید. لذا، بررسی رفتار انتخاب مسافران و پیش بینی تقاضای بازار سفرهای هوایی می تواند سبب بهبود فرآیند برنامه ریزی شرکتهای هوایی گردد. بدین منظور، با استفاده از آمارگیری رجحان بیان شده رقابت شرکتهای هوایی کم هزینه در مقابل خدمات کامل در دو صورت ایرانی و خارجی بر اساس سناریوهای طراحی شده مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به منظور طراحی یک مکانیزم اساسی انتقال اطلاعات درباره ی گزینه های انتخاب، ویژگی های آنها و سطوح هر ویژگی به مسافران از تکنیک طراحی کسری سازی عاملی استفاده شده است. سپس، بصورت مجزا با مسافران خروجی که به مقاصد پنج کشور جنوب شرق آسیا سفر می کردند، در فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) مصاحبه شده و 480 پرسش نامه جمع آوری گردیده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل لوجیت چندگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که قیمت بلیت و متغیر امکان پرواز در روز و ساعت دلخواه مسافر برای شرکت های هوایی کم هزینه و خدمات کامل متفاوت بوده است. اثر این متغیرها در گروه های مسافران با هدف سفر کاری/غیرکاری و مسافرانی که خود قیمت بلیت را پرداخت کرده اند/ سایرین از نظر آماری متفاوت است. همچنین، بر اساس نتایج آماری مدل در انتخاب انواع شرکت هوایی جنسیت، وضعیت تأهل، تجربه سفر بین المللی و عضویت در گروه مسافران پرسفر مؤثر بوده است. بعلاوه، میزان تمایل به پرداخت مسافران در گروه های مختلف مسافران و برای انواع شرکت های هوایی متفاوت بوده است

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- Airport Cooperative Research Program -ACRP report 26 (2009) “Guidebook for Conducting Airport User Surveys”.
- Alamdari, F.E. and Black, I.G. (1992) "Passengers’ choice of airline under competition: the use of the logit model". Transport Reviews, no.12, pp. 153– 170.
- Chang, L.Y., Sun, P.Y. (2012) "Stated-choice analysis of willingness to pay foe low cost carrier services". Journal of Transportation Research 20, pp. 1-17.
- Coldren, G.M., Koppelman, F.S., Kasturirangan, K. and Mukherjee, A. (2003) "Modeling Aggregate Air- Travel Itinerary Shares: Logit Model Development at a Major US Airline", Journal of Air Transportation Management, no.9, pp. 361-369.
- Drabas, T. and Cheng-Lung, W. (2013) "Modelling air carrier choices with a Segment Specific Cross Nested Logit model", Journal of Air Transport Management , no.32, pp. 8-16.
- Ghobrial, A. (1989) "Competition between US and foreign air carriers: an econometric approach". International Journal of Transport Economics, no.16, pp. 19–33
- Green, W.H. and Hensher, D. A. (2003) "A latent class model for discrete choice"Transportation Research Part B: 37, pp. 681-698.
- Kuhfeld, W.F. (2010) "Marketing research methods in SAS". University of North Carolina.
- Leng Ong, W., Tan, A. K. (2010) "Anote on the determinants of airline choice: The case of Aisa and Malaysia airlines". Journal of Transportation Research, no. 16, pp. 209-212.
- Menezes, A.G. and Vieira, J. C. (2008) "Willingness to pay for airline service attributes: evidence from a stated preference choice game", Journal of European Transport , no.39, pp. 1-13.
- Proussaloglou, K. and Koppelman, F.S. (1995) "Air carrier demand – an analysis of market share determinants". Transportation, no. 22, pp. 371–388.
- Teichert, T., Shehu, E., Wartburg, L. (2008) "Customer segmentation revisited: the case of the airline industry", Journal of Transportation Research, no. 42, pp. 227-242.
- Wen, C. H. and Lai, S. C. (2010) "Latent class models of international air carrier choice". Journal of the Transportation Research, no.46, pp. 211-221.
- Wen, C.H., Chen, T., Fu, C. (2014) "A factor-analytic generalized nested logit model for determining market position of airlines", Journal of the Transportation Research Part A, no.62, pp. 71-80.