دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، پاییز 1394، صفحه 189-1 
11. یک مدل تصمیم والدین برای شیوه سفر تحصیلی کودکان دبستانی

صفحه 167-178

امیررضا ممدوحی؛ میلاد مهدی زاده؛ محسن فلاح زواره