دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 191-372 
2. مطالعه عددی و میدانی ارتباط میان سختی استاتیکی و دینامیکی خطوط ریلی بالاستی

صفحه 207-222

مرتضی اسماعیلی؛ جبارعلی ذاکری؛ حسین اسدی جرتوده؛ فاطمه خطیبی


5. مسأله مسیریابی کمان ظرفیتدار با تقاضای فازی به همراه مطالعه موردی

صفحه 277-296

مهدی علینقیان؛ محمدسعید صباغ؛ عرفان بابایی تیرکلایی