دوره و شماره: دوره 8، شماره 3 - شماره پیاپی 31، بهار 1396، صفحه 343-483 
2. بررسی سطوح تمامیت ایمنی با استفاده از درخت خطای فازی (مطالعه موردی در صنعت ریلی)

صفحه 371-387

هستی جعفری؛ محمدعلی صندیدزاده؛ کیوان قصیری؛ امیر قوی بازو


11. ارائه روش توسعه مدل زوال هندسی خطوط ریلی: رگرسیون یا زنجیره مارکف

صفحه 355-369

امیرحسین اسلامی خوزانی؛ امیر گل رو؛ مرتضی باقری