دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 195-342 

علمی - پژوهشی

3. مسیریابی دوره‌ای استوار وسایل نقلیه در مراقبت بهداشت خانگی بیماران دیالیز صفاقی

صفحه 231-252

مونا عیسی‌بخش؛ سید مهدی حسینی مطلق؛ محمدرضا قطره سامانی