ارزیابی تاثیر حرکت گروهی عابران در سرویس‌دهی پیاده‌رو‌های شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

حرکت گروهی افراد در پیاده‌رو‌ها به دلیل خصوصیات متفاوتی که با حرکت عابرین تنها دارد، می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جریان حرکتی عابرین و درنتیجه سطح رضایتمندی آنها از پیاده‌رو داشته باشد. در این مقاله از یک روش جدید تحت عنوان  میکرو‌شبیه‌سازی برای ارزیابی سطح سرویس پیاده‌روها در کشور استفاده شده است. برای این کار شش سناریوی مختلف شامل حضور 10، 20 و 30 درصدی گروه دو نفره، 10 و 20 درصدی گروه سه نفره و حضور ترکیبی 25 درصد گروه دو‌ نفره و 15درصد گروه سه نفره یکبار برای پیاده رو با عرض 3 متر و یکبار برای پیاده رو با عرض 5/4 متر در نظر گرفته شد. علاوه بر این برای به‌دست آوردن پارامترهای ورودی نرم افزار، 8 پیاده رو در 4 منطقه از شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت. طبق نتایج تحقیق میانگین فضای حرکتی با افزایش ترافیک گروه‌های عابر پیاده کاهش می‌یابد. همچنین روند کاهش سطح سرویس در پیاده‌رو عریض‌تر با شیب ملایم‌تری نسبت به پیاده‌رو باریک‌تر اتفاق می‌افتد. نتایج این تحقیق، در کنار آیین‌نامه‌های موجود می‌تواند به عنوان راهنمایی مناسب برای مدیران و طراحان شهری برای بهبود روند طراحی های مسیرهای پیاده شهری، افزایش رضایتمندی شهروندان و صرفه‌جویی در هزینه انجام پروژه‌ها در کشور مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

valuation of The Effects Of Walking In Groups on Serviceability of Urban Sidewalks

نویسندگان [English]

  • Mehid Mohammadi 1
  • Gholamali Shafabakhsh 2
1 PhD. Student, Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Pedestrians’ walking in groups comparing their walking alone has considerable effects on moving stream. In this study, authors used a new method to investigate the level of service (LOS) of the sidewalks in Iran. According to the conducted field study, the real characteristics of pedestrians were extracted from the recorded movies; then, were simulated in the software. Finally, the data of field study and the results of simulation were used to validate the software. To evaluate the effects of pedestrians’ groups on pedestrians’ spaces in sidewalks, authors considered six different scenarios including 10%, 20%, and 30% of pedestrian groups with two individuals, 10% and 20% of pedestrian groups with three individuals, and composite presence of 25% groups with two individuals and 15% groups with three individuals. To do this, two kinds of sidewalks with 3 and 4.5 meters in width is chosen. According to the results of this study, when the numbers of groups increase, the average of pedestrians’ spaces in sidewalks decreases. For instance, presence of 10% of two individuals’ groups in a sidewalk, which is designed for LOS of C, with three meters in width does not make any change in LOS of sidewalks. However, presence of either 20% and 30% of two individuals’ groups or 10% and 20% of three individuals’ groups decreases LOS from level of C to level of D. Also, the rate of decrease of LOS in wider sidewalks happens slower than that in narrower sidewalks. The results of this study along with available standards and handbooks can be used as appropriate guidelines by city designers and managers to improve design procedures, Increase the satisfaction of the people in a city and save money on construction cost.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sidewalk design
  • urban
  • serviceability
  • pedestrian group
  • motion space
- پاکزاد، جهانشاه (1383) "راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران"،  وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری.
سازمان برنامه و بودجه . معاونت امور فنی (1375)  "تسهیلات پیاده روی - نشریه 144 - جلد 2" – تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
- سازمان برنامه و بودجه. معاونت امور فنی (1376) "تسهیلات پیاده روی - نشریه 144 - جلد 3 "– تهران: انتشارات سازمان برنامه و بودجه
- شفابخش، غلامعلی و محمدی،  مهدی (1392) "شبیه سازی حرکت عابرین پیاده با استفاده از مدل نیروی اجتماعی"،  مدل سازی در مهندسی،  جلد 11، شماره 34،  ص. 49-62
- عباس زاده، شهاب و تمری، سودا (1391) "بررسی و تحلیل مولفه های تاثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیاده راهها به منظور افزایش سطح تعاملات اجتماعی، مطالعه موردی: محورهای تربیت و ولیعصر تبریز"، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات شهری،  شماره 4، ص.1-10.
-Bloomberg, M. and Burden, A. (2006) “New York City pedestrian level of service study phase i., New York Cith, department of City Planning, Transportation Division.
-Dewarr, R. E. (1999) Chapter 2: “Road users; In Traffic Engineering Handbook (5th edition, J. Pline, ed.). Institute of Transportation Engineers, Washington, DC.
-Dixon, L. (1996) “Bicycle and pedestrian level-of-service performance measures and standards for congestion management systems”, Transportation Research Record, 1538, Available from , pp. 1–9.
-Fitzpatrick, K., Turner, Sh., Brewer, M., Carlson, P., Ullman, B., Trout, N., Park, S. E. and Whitacre, J. (2006) “Improving pedestrian safety at un-signalized crossings”, NCHRP Report 562, Transportation Research Board, Washington, DC.
-Fruin, J. J. (1971) "Designing for pedestrian: a level-of-service concept.” Highway Research Record, Vol. 35, No. 1, pp.1-15.
-Helbing, D. (1991) "A mathematical model for the behaviour of pedestrians", Behavioural Science, No. 36, pp. 298-310.
-Helbing, D. and Molnar, P. (1995) "Social force model for pedestrian dynamics", Physical Review , No. 51, pp. 4282-4286.
-Helbing, D. and Vicsek, T. (1995) "Optimal self-organization", New Journal of Physics, No. 1, pp.13.1-13.17.
-Institute of Transportation Engineers (2001) “Traffic control devices handbook”, USA: Institute of Transportation Engineers.
-Milazzo, J., Allen, D., Hummer, J. and Rouphail, N. (1999) “Quality of service for interrupted pedestrian facilities in the 2000 highway capacity manual”, Transportation Research Board Annual Meeting.
-Mitchell, D. H. and MacGregor Smith, J. (2001) “Topological network design of pedestrian networks”, Transp. Res. B. Methodology., Vol. 35, No. 2, pp. 107-135.
-Montgomery, D. C. (2008) “Design and analysis of experiments”, New York, John Wiley and Sons Inc.
-Okazaki, S. (1979) "A study of pedestrian movement in architectural space, Part 1: Pedestrian movement by the application on of magnetic models", Trans. of A.I.J., No.283, pp.111-119.
-Okazaki, S. and Matsushita, S. (1981) "A study of simulation model for pedestrian movement with evacuation and queuing", Proceeding of the International Conference on Engineering for Crowd Safety, pp.271-280.
-Older, S. (1968) “Movement of pedestrians on footways in shopping streets”, Traffic Eng. Cont., No. 10, pp. 160-163.
-Robertson, H. D., Hummer, J. E.  and D.C. Nelson, D. C. (1994) “Manual of transportation engineering studies”,  Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.
-Shafabakhsh, Gh., Mirzanamadi, R. and Mohammadi, M. (2013)  “Micro simulation of the elderly population’s effect on iran's pedestrian's walking flow”, Journal of Promet- Traffic and Transportation, Vol. 25 , No. 4, pp. 331–342.
Shafabakhsh , Gh., Mirzanamadi, R. and Mohammadi, M. (2015) "Pedestrians’ mental satisfaction's relationship with physical characteristics on sidewalks using analytical hierarchy process: case study of Tehran, Iran." Transportation Letters, Vol. 7, No. 3, pp.121-132.
-Smith, R. (1995) “Density, velocity and flow relationships for closely packed crowds. Safety Sci., Vol. 18 No. 4, pp. 321-327.
-Tanaboriboon, Y. and Guyano, J. A. (1991) “Analysis of pedestrian movements in Bangkok”,  Transportation Research Record, No. 1294, pp. 52-56.
-Teknomo, K. (2002) “Microscopic pedestrian flow characteristics: development of an image processing data collection and simulation model”, Department of Human Social Information Sciences, Tohoku, Tohoku University, Japan.
-Transportation Research Board (2000) “Highway capacity manual -4th. Edition”,  TRB, National Research Council, Washington, D.C.
- U.S. Department of Transportation. Federal Highway Administration (2003) “Manual on uniform traffic control devices for streets and highways (MUTCD), USA.