دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 41، تیر 1398، صفحه 737-1002 

علمی - پژوهشی

ارزیابی استفاده از مصالح بازیابی شده روسازی‌های آسفالتی در تولید مخلوط های آسفالت گرم به روش بازیافت درجا

صفحه 771-785

عارف ابراهیمی بشلی؛ غلامعلی بهزاذی؛ داریوش یوسفی کبریا؛ مریم تقی زاده


تحلیل میزان حساسیت جهتی تبدیل موجک در شناسایی هوشمند بافت خرابی های روسازی آسفالتی

صفحه 807-832

رضا شهابیان مقدم؛ سیدعلی صحاف؛ ابوالفضل محمدزاده مقدم؛ حمیدرضا پوررضا


علمی - پژوهشی

امکان سنجی استفاده از مصالح بازیافتی بتن های آلوده شده نفتی به عنوان مصالح زیربالاست در خطوط ریلی

صفحه 909-923

سید حسن مرفع دلک آبادی؛ محمدجواد حیدری افشار؛ امیرحسین صعصعی


مدل تشخیص خطر راننده بر مبنای تحرک و سرعت حرکت عوامل خطر در عرض جاده

صفحه 941-959

مرتضی اسدامرجی؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان؛ طیبه فردوسی