دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 32، تیر 1396 
ارائه یک روش ابتکاری برای طراحی خطوط شبکه حمل ونقل همگانی با استفاده از الگوریتم تولید مسیر

صفحه 643-654

سیداحسان سیدابریشمی؛ ایران خانزاد؛ امیرعلی زرین مهر؛ امیررضا ممدوحی