دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، تیر 1395، صفحه 605-697