واکاوی ارتباط سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و رشداقتصادی کشور ایران (کاربرد الگوی VAR)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده اقتصاد، دانشگاه پیام نور، دانشکده اقتصاد، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگته صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی – توصیفی و بکارگیری تکنیکهای مربوط به الگوهای خود رگرسیون برداری،به بررسی ارتباط سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و اقتصاد کشور ایران در دوره زمانی 1338 تا 1395، بپردازد. بر این اساس و در راستای پاسخ به سئوالات تحقیق در دوره زمانی کوتاه مدت و بلند مدت از روش­ VAR و VECM، آزمون همجمعی و آزمون والد(جهت بررسی معنی داری ضرایب) استفاده و این نتایج حاصل شد که، رشد اقتصادی نسبت به نوسانات سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت، عکس‌العمل معنی دار نشان می‌دهد؛ همچنین، سرمایه گذاری در زیر ساختهای حمل و نقل، در بلند مدت و کوتاه مدت به نوسانات رشد اقتصادی تأثیر معنی دار نشان می دهد. بعبارتی؛ نتیجه کلی که از این بخش حاصل می‌شود این است که میان سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل و نقل و رشد اقتصادی، ارتباط علی دو سویه برقرار است و بهبود در هرکدام به رشد دیگری منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between investment in transport infrastructure and economic growth of Iran (Application of VAR pattern)

نویسندگان [English]

  • Asghar Abolhasani 1
  • Samira Motaghi 2
  • Sorousha Saffarzadeh 3
1 Associate Professor, Payame Noor University, Faculty of Economics, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 MSc. Student, Department of Civil and Environmental Enginnring, Amirkabir Univesity of technology, Tehran
چکیده [English]

This paper examines the relationship of investment in transport infrastructure and economy of Iran from 1959 to 2015 using VAR and VECM model.
The results of research using Cointegration tase and Wald test (Considering the significance of the coefficients) in short and long term showed that:
Economic growth has a meaningful reaction to investment fluctuations in transport infrastructure in short and long term, and investment in transport infrastructure has a meaningful reaction to economic growth fluctuations in long term and short term.
so, investment in transport infrastructure and economic growth fluctuations in long and short term has two-way communication and that is the Progress in each one leads to another growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economi growth
  • transport
  • infrastructure
  • Iran
  • VECM
- بابازاده، محمد، قدیمی، خلیل و محسنی، رضا (1388) "تأثیر سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 50، ص.157-199.
- پهلوانی، مصیب، مهرابی بشرآبادی، حسین و افشار پور، مهلا (1392) "بررسی تأثیر توسعه زیرساختهای حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان های ایران"، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی، شماره 16، ص. 103-132.
- خاکساری، علی (1395) "تخمین مدل تاثیر توسعه حمل و نقل ریلی بر رشد اقتصادی کشور از 1350 تا 1389"، پژوهشنامه حمل و نقل، سال سیزدهم، شماره دوم، ص. 101- 113.
- دایی کریم زاده، سعید، عمادزاده، مصطفی و کامکار دلاکه، هادی (1388) "اثر سرمایه گذاری دولت در بخش حمل و نقل بر رشد اقتصادی در ایران"، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، سال سوم، شماره 4، پیاپی 10، زمستان 1388، ص.82 – 63.
- محمودی، علی (1376)، "اقتصادحملونقل"،  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، چاپ اول، 1376، ص. 25-46.
-Aschaur, D. A (1989) "Is public expenditure productive?", Journal of Monetary Economics, 23.
-Barro, R. (1990) "Government spending in a simple model of endogenous growth", Journal of Political Economy, No. 98, pp.103-125.
-Barro, R. (1990) "Government spending in a simple model of endogenous growth", Journal of Political Economy, No. 98, pp. 103-125.
-Boopen, S. (2006) “Transport infrastructure and economic growth: evidence from Africa using dynamic panel estimates”, The Empirical Economics
Letters, Vol. 5, No. 1, pp.
-Bougheas, S. Demetriades, P.  and Morgenroth, E.  (1999) “Infrastructure, Transport Costs and Trade”, Journal of International Economics, Vol. 47. , Issue 9, pp.. 169-
189.
-Chatterjee, L. (2005) “Economic consequences of transport improvments”, Access, No.26. Available at: www.uctc.net/access/access.asp.
-Haque, M. E. and Kim, D. (2003) “Public investment in transportation and communication and growth: A dynamic panel approach”, Center for Growth and Business Cycle Research, The University of Manchester, M13 9PL,
U.K.
-Lakshmanan, T. R. and Anderson, W. P. (2002) "Transportation infrastructure, freight services sector and economic growth", Center for Transportation Studies, Boston University.
-Lau, P.  and Sin, C. (1997) "Public infrastructure and economic growth", Time Series Properties and Evidence, the Economic Records, Vol. 73, No. 221, pp. 125-135.
-Meersman, Hilde and Nezamzade, Marzieh (2017) “The contribution of transport infrastructure to economic activity: the case of Belgium”, Case Studies on Transport Policy”, Vol. 5, No. 2, pp. 316-324.