بررسی ارتباط مشخصات شهرسازی بر تصادفات جرحی عابر پیاده (مطالعه ی موردی: شهر مشهد)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ترافیک

2 دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی - گروه عمران

چکیده

عوامل مختلفی ازجمله ویژگی‌های انسانی، شاخص‌های محیطی، طرح هندسی و مشخصات وسیله‌ی نقلیه بر ایمنی عابر پیاده اثر می‌گذارند. در این میان مطالعات محدودی رابطه‌ی بین ساختار شهری را با تصادفات عابر پیاده مورد بررسی قرار داده‌اند . بنابراین این مقاله بر رابطه‌ی میان عوامل شهرسازی از قبیل اندازه‌ی بلوک شهری، بافت شهری، کاربری زمین و تعداد تصادفات عابر پیاده تمرکز کرده است. با در نظر گرفتن پارامترهای مذکور،‌ بر اساس آمار و اطلاعات شهر مشهد در سال‌های 1391 تا 1393، نحوه‌ی ارتباط متغیرهای شهرسازی بر تصادفات عابر پیاده در کمان‌های شبکه‌ی شهری ارزیابی گردید. بدین ترتیب که با انجام پردازش‌های مکانی-آماری، ابتدا داده‌های ورودی به صورت رستری با ابعاد 20*20 متر در یک پایگاه داده مکانی در محیط GIS، آماده‌سازی شدند. سپس این داده‌ها به‌عنوان ورودی وارد محیط SPSS گردیدند و مدلسازی بر روی آن‌ها اعمال شد. بدین طریق میزان و نحوه ارتباط تعداد تصادفات جرحی عابر پیاده درون‌شهری و پارامترهای نام‌برده بدست آمد . براساس نتایج تحقیق با افزایش فاصله از کاربری تجاری تعداد تصادفات عابر پیاده کاهش می‌یابد. در ناحیه‌هایی با بافت ارگانیک به نسبت شبکه‌های شطرنجی و همچنین در بلوک‌های ریزدانه به نسبت درشت‌دانه تعداد تصادفات عابر پیاده بیشتر رخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1397
  • تاریخ دریافت: 14 اردیبهشت 1397
  • تاریخ بازنگری: 21 مهر 1397
  • تاریخ پذیرش: 22 مهر 1397