ارزیابی شباهت هندسی داده های مکانی داوطلبانه در شبکه معابر درون شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی، پردیس دانشکده-های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

دسترسی سریع و به­روز به اطلاعـات مرتبط با شبکه راه­هـای درون شهری یکی از ضروریاتی است که در کاربردهـای مختلف در حـوزه حمل­ونقل احساس می­شود. از این رو در این تحقیق تلاش شده است با ارزیابی شبـاهت هندسی  اطلاعـات مکانی داوطلبانه (VGI) از طریق مقایسه آنها با مجمـوعه داده­های رسمی، جایگزینی مطمئن به محققین ارائه داد. برای این منظور راهکاری نوین ارائه می­گردد که ضمن شناسایی عوارض متناظر در دو مجموعه داده VGI و رسمی، هر یک از این عوارض از منظر معیارهای طول، فاصله، جهت، حریم مشترک، پیچیدگی، اندازه و اعوجاج با یکدیگر مورد مقایسه قرار ­می­گیرند. از این رو منطقه شش تهران به عنوان منطقه مورد مطالعه و مجموعه داده با مقیاس 1:2000( تهیه شده توسط سازمان نقشه­برداری کشور) به عنوان مجموعه داده رسمی انتخاب گردید. نتایج نشان داد که عوارض موجود در مجموعه داده OSM (نمونه­ای از اطلاعات مکانی داوطلبانه) به طور میانگین 78 درصد شباهت مکانی با مجموعه داده رسمی دارند. همچنین جهت ارزیابی سیر بهبود دقت هندسی مجموعه داده­های VGI، شبکه راه­های درون شهری در سال­های 2014 تا 2017 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که که ضمن افزایش 8/27 درصدی مشارکت مردم در ترسیم عوارض، میانگین درصد شباهت مکانی نیز به مقدار 77/5 درصد بهبود یافته است. از این رو محققین در بسیاری از کاربردهای مرتبط با حوزه حمل و نقل می­توانند از مجموعه داده­های VGI به عنوان جایگزینی برای مجموعه داده رسمی استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Afandizadeh, S., Javanshir, H. and Elyasi, R. (2010) "Development of a model for designing urban bus transit network based on tabu search", Quarterly Journal of Transportation Engineering, Vol. 1, No. 4, pp. 13-26.
-Alenouri, H., Meshkani, S. M., Saffarzadeh, M. and sherafatypour, S. (2015) "Locating cameras at the entrances of plate number rationing zone to maximize violations detection", Quarterly Journal of Transportation Engineering, Vol. 6, No. 2, pp. 181-196.
-Anderson, D. L., Ames, D. P. and Yang, P. (2014) "Quantitative methods for comparing different polyline stream network models", Journal of Geographic Information System, Vol. 6, No. 2, pp. 88-98.
-Beheshtinia, M. A. and Bargbid, H. (2017) "A hybrid model to identify effective factors in road transportation hazards and prioritize black spots (case study: Neyshabour-Sabzevar axis)", Quarterly Journal of Transportation Engineering, Online publishing.
-Chehreghan, A. and Abbaspour, R. A. (2017) "An assessment of spatial similarity degree between polylines on multi-scale, multi-source maps", Geocarto International, Vol. 32, No. 5, pp. 471-487.
-Craglia, M. (2007) "Volunteered geographic information and spatial data infrastructures: when do parallel lines converge, paper presented at Position paper for the Specialist Meeting" , Volunteered Geographic Information, December 1-13 , Santa Barbara.
-Fan, H., Zipf, A., Fu, Q. and Neis, P. (2014) "Quality assessment for building footprints data on OpenStreetMap", International Journal of Geographical Information Science, Vol. 28, No. 4, pp. 700-719.
-Fan, H., Yang, B., Zipf, A. and Rousell, A. (2016) "A polygon-based approach for matching OpenStreetMap road networks with regional transit authority data", International Journal of Geographical Information Science, Vol. 30, No. 4, pp. 748-764.
-Flanagin, A. J. and Metzger, M. J. (2008) "The credibility of volunteered geographic information", GeoJournal, Vol. 72, No. 3, pp. 137-148.
-Forghani, M. and Delavar, M. (2014) "A quality study of the openstreetmap dataset for Tehran", ISPRS International Journal of Geo-Information, Vol. 3, No. 2, pp.750-760.
-Girres, J. F. and Touya, G. (2010) "Quality assessment of the French OpenStreetMap dataset", Transactions in GIS, Vol. 14, No. 4, pp. 435-459.
-Goodchild, M. F. (2007) "Citizens as sensors: the world of volunteered geography", GeoJournal, Vol. 69, No. 4, pp. 211-221.
-Goodchild, M. F. and Hunter, G. J. (1997) "A simple positional accuracy measure for linear features", International Journal of Geographical Information Science, Vol. 11, No. 3, pp. 299-306.
-Haklay, M. (2010) "How good is volunteered geographical information? A comparative study of OpenStreetMap and Ordnance Survey datasets", Environment and planning B: Planning and design, Vol. 37, No. 4, pp. 682-703.
-Haklay, M., Singleton, A. and Parker, C. (2008) "Web mapping 2.0: The neogeography of the GeoWeb", Geography Compass, Vol. 2, No. 6, pp. 2011-2039.
-Khammar, G., Pasban, V. and Mojgan, N. (2017) "An application of ant colony algorithm in optimal routing of inter- cities ambulances", Quarterly Journal of Transportation Engineering, Vol. 8, No. 3, pp. 389-404.
-Li, L. and Goodchild, M. F. (2011) "An optimisation model for linear feature matching in geographical data conflation", International Journal of Image and Data Fusion, Vol. 2, No. 4, pp. 309-328.
-Mackaness, W. A. and Mackechnie, G. A. (1999) "Automating the detection and simplification of junctions in road networks", GeoInformatica, Vol. 3, No. 2, pp. 185-200.
-Mascret, A., Devogele, T., Berre, I. L. and Hénaff, A. (2006) "Coastline matching process based on the discrete Fréchet distance", Springer.
-Mirbaha, B., Sherafatipour, S. and Mahpour, A. (2015) "Congestion Pricing Model for Urban Congested Roads (Case Study: Sadr Elevated Highway)", Quarterly Journal of Transportation Engineering, Vol. 7, No. 2, pp. 353-365. (In Persian)
-Mohammadi, N. and Malek, M. (2015) "VGI and Reference Data Correspondence Based on Location‐Orientation Rotary Descriptor and Segment Matching", Transactions in GIS, Vol. 19, No. 4, pp. 619-639.
-Olteanu Raimond, A. M. and Mustière, S. (2008) "Data Matching – a Matter of Belief, in Headway in Spatial Data Handling", edited by A. Ruas and C. Gold, pp. 501-519, Springer Berlin Heidelberg.
-Rasafi, R., Momeni, F., Astaraki, Z. and Amini, B. (2012) "The Application of Multi-Criteria Decision-Making Analysis to Identify Hot Spots: Data Envelopment Analysis and Concordance Analysis", Quarterly Journal of Transportation Engineering, Vol. 3, No. 4, pp. 301-314.
-Saberian, J., Malek, M. and Hamrah, M. (2014) "Using Dual Graph and Wavelet Transform for Evaluation and Planning Transportation systems", Quarterly Journal of Transportation Engineering, Vol. 5, No. 3, pp. 317-328.
-Teymourian, F., Alesheikh, A. A., Alimohammadi, A. and SadeghiNiaraki, A. (2014) "Developing a system for measuring transportation performance and information distribution of urban bus using volunteer geographic information (VGI)", Quarterly Journal of Transportation Engineering, Vol. 6, No. 2, pp. 225-236.
-Tong, X., Liang, D. and Jin, Y. (2014) "A linear road object matching method for conflation based on optimization and logistic regression", International Journal of Geographical Information Science, Vol. 28, No. 4, pp. 824-846.
-Walter, V. and Fritsch, D. (1995) "Matching techniques for road network data in different data models", paper presented at International Symposium on Automotive Technology & Automation (28th). Proceedings for the dedicated conference on mechatronics: efficient computer support for engineering manufacturing, testing and reliability.
-Walter, V. and Fritsch, D. (1999) "Matching spatial data sets: a statistical approach", International Journal of Geographical Information Science, Vol. 13, No. 5, pp. 445-473.
-Wang, Y., Chen, D., Zhao, Z., Ren, F. and Du, Q. (2015) "A Back-Propagation Neural Network-Based Approach for Multi-Represented Feature Matching in Update Propagation", Transactions in GIS, Vol. 19, No. 6, pp. 964-993.
-Zhang, M. (2009) "Methods and implementations of road-network matching", Unpublished PhD Dissertation, Technical University of Munich.
-Zolfaghari, A. and KarkeAbadi, Z. (2013) "Intelligent Routing For Rescue Squads using Game Theory Algorithm In Semnan", Quarterly Journal of Transportation Engineering, Vol. 5, No. 1, pp. 19-32.