مطالعه عددی تأثیر مشخصات چرخ هواپیماهای مسافری در میزان صدمات وارد بر روسازی فرودگاه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

با توجه به رشد رو زافزون صنعت هواپیمایی، مدلهای مختلفی ازهواپیماها روانه بازار شده اند که تفاوت آنها در نوع کاربری، وزن، شکل هندسی و نحوه قرارگیری چرخها می باشد. در این مقاله به منظور بررسی تأثیر مشخصات چرخ هواپیماهای مسافری ایرباس و بوئینگ بر میزان ضریب خسارات تجمعی روسازیهای صلب و انعطا ف پذیر، با استفاده از جدیدترین نسخه نرم افزار سازمان هوانوردی آمریکا، مطالعه عددی صورت گرفته و میزان صدمات وارد بر روسازی باند پروا ز برای هر یک ازهواپیماها بدست آمده است. همچنین مقایسه ای نیز بین تأثیر نوع هواپیما بر صدمات روسازی انعطا ف پذیر و صلب باند پروا ز صورت گرفته است. آنچنان که نتایج نشان میدهد، در میان هواپیماهای مسافری گروه بوئینگ، هواپیمای بوئینگ 777 و در میان ایرباسها، هواپیمای ایرباس 340 بیشترین صدمات  را به روسازی صلب و انعطاف پذیر وارد می نماید.

کلیدواژه‌ها