موضوعات = محیط زیست و حمل و نقل
ارزیابی استفاده از مصالح بازیابی شده روسازی‌های آسفالتی در تولید مخلوط های آسفالت گرم به روش بازیافت درجا

دوره 10، شماره 4، تیر 1398، صفحه 771-785

عارف ابراهیمی بشلی؛ غلامعلی بهزاذی؛ داریوش یوسفی کبریا؛ مریم تقی زاده


حذف فلزات سنگین از رواناب سطحی با استفاده از سنگدانه های لایه های روسازی نفوذپذیر

دوره 7، شماره 4، تیر 1395، صفحه 629-640

امیر قاسمی مقدم؛ نادر مختارانی؛ امیر کاووسی