بررسی اثرات حجم تردد انواع ناوگان جریان ترافیک روی کیفیت هوای شهری (مطالعه موردی: شهر تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی – مهندسی، گروه عمران، دانشگاه خوارزمی، استان البرز، ایران

2 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه خوارزمی ، استان البرز، ایران

3 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران، دانشگاه خوارزمی، استان البرز، ایران

چکیده

معضل آلودگی هوا و کاهش کیفیت هوای کلان­شهرها یکی از بحرانی­ترین مسائل ­زیست­محیطی جوامع امروزی است که منجر به ایجاد خطرات جدی برای سلامت انسان­ها و محیط­زیست پیرامون شده است. جریان ترافیک در مناطق درون­شهری که شامل ناوگان متعددی بوده،سهم قابل­توجهی از تولید آلاینده­های هوا در سطح شهر را به خود اختصاص داده است. مدیریت صحیح ناوگان مختلف ترافیکی در شبکه معابر درون­شهری می­تواند در بهبود سریع­تر وضعیت کیفیت هوای شهری در مواقع بحران آلودگی هوا تأثیر قابل­ملاحظه­ای داشته باشد. در این پژوهش، مطالعه‌ای پیرامون تحلیل و مدل‌سازی اثر حجم تردد و تنوع ناوگان جریان ترافیکی روی وضعیت آلودگی هوای شهری و غلظت آلاینده­ها در نزدیکی ایستگاه کنترل کیفیت هوای شهرداری منطقه 11 تهران انجام شده است. بررسی­ها با مقیاس ساعتی در شرایط آب­وهوایی بدون وزش باد و بدون ناپایداری جوی (اعم از نزولات جوی، پدیده گردوغبار و) انجام شده­اند. نتایج نشان داد که به­طور متوسط، در هنگام تردد احجام تردد مساوی از ناوگان مختلف در معبر مورد مطالعه، وسایل­نقلیه دیزلی مسافری نسبت به دو ناوگان وسایل­نقلیه دیزلی باری و وسایل­نقلیه بنزینی شخصی اثرگذاری بیشتری در تولید آلاینده­های PM2.5 و SO2 دارند. اما در حالت عبور متوسط نسبت­های احجام ناوگان ترافیکی از معبر مورد نظر، به­طور متوسط ناوگان وسایل­نقلیه دیزلی باری نسبت به سایر ناوگان اثرگذاری بیشتری در تولید آلاینده­های PM2.5 و SO2 دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-Abdulsalam Othman, S. (2014) “Comparison between models with and Without Intercept”, Journal of Gen. Math. Notes, Vol. 21, No. 1, pp. 118-127.
-Choudhary, A. and Gokhale, S. (2016) “Urban real-world driving traffic emissions during interruption and congestion”, Journal of Transportation Research Part D, Vol. 43, pp. 59-70.
-Eisenhauer, J. G. (2003) “Regression through the origin”, Journal of Teaching Statistics, Vol. 25, No. 1, pp. 76-80.
-Gallagher, J. (2016) “A modelling exercise to examine variations of NOx concentrations on adjacent footpaths in a street canyon: The importance of accounting for wind conditions and fleet composition”, Journal of Science of the Total Environment, Vol. 550, pp. 1065-1074.
-Goyal, P., Jaiswal, N., Kumar, A., Dadoo, J.K.and Dwarakanath, M. (2010). “Air quality impact assessment of NOx and PM due to diesel vehicles in Delhi”, Journal of Transportation Research Part D, Vol. 15, No. 45, pp. 298-303.
-Hu, S., Fruin, S., Kozawa, K., Mara, S., Paulson, S.E.and Winer, A.M. (2009). “A wide area of air pollutant impact downwind of a freeway during pre-sunrise hours”, Journal of Atmospheric Environment, Vol. 43, No. 16, pp. 2541-2549.
-Keuken, M. P., Jonkers, S., Wilmink, I. R. and Wesseling, J. (2010) “Reduced NOx and PM10 emissions on urban motorways in The Netherlands by 80 km/h speed management”, Journal of Science of the Total Environment, Vol. 408, No. 12, pp. 2517-2526.
-Knofczynski, G. T. and Mundfrom, D. (2008) “Sample sizes when using multiple linear regression for prediction”, Journal of Educational and Psychological Measurement, Vol. 68, No. 3, pp. 431-442. 
-Kutner, M. H., Nachtsheim, C. J., Neter, J. and Li, W. (2005) “Applied linear statistical models”, Fifth Edition, New York: McGraw-Hill/Irwin.
-Ligterink, N. E., Tavasszy, L. A.and Lange, R. D. (2012) “A velocity and payload dependent emission model for heavy-duty road freight transportation”, Journal of Transportation Research Part D, Vol. 17, No. 6, pp. 487-491.
-Oh, C., Choi, J. and Jung, S. (2016) “Proactive vehicle emissions quantification from crash potential under stop-and-go traffic conditions”, Journal of Transport Policy, Vol. 49, pp. 86-92.
-Padró-Martínez, L.T., Patton, A. P., Trull, J. B., Zamore, W., Brugge, D. and Durant, J. L. (2012) “Mobile monitoring of particle number concentration and other traffic-related air pollutants in a near-highway neighborhood over the course of a year”, Journal of Atmospheric Environment, Vol. 61, pp. 253-264.
-Pandian, S., Gokhale, S. and Ghoshal, A. K. (2009) “Evaluating effects of traffic and vehicle characteristics on vehicular emissions near traffic intersections”, Journal of Transportation Research Part D, Vol. 14, No. 3, pp. 180-196.
-Pattinson, W., Longley, I. and Kingham, S. (2014) “Using mobile monitoring to visualise diurnal variation of traffic pollutants across two near-highway neighborhoods”, Journal of Atmospheric Environment, Vol. 94, pp. 782-792.
-Paulikakos, L. D., Heutschi, K. and Soltic, P. (2013) “Heavy duty vehicles: Impact on the environment and the path to green operation”, Journal of Environmental Science and Policy, Vol. 33, pp. 154-161.
-Wang, Y., Hopke, P. K., Chalupa, D. C. and Utell, M. J. (2011) “Long-term study of urban ultrafine particles and other pollutants”, Journal of Atmospheric Environment, Vol. 45, No. 40, pp. 7672-7680.
-Washington, S. P., Karlaftis, M. G. and Mannering, F. L. (2003) “Statistical and econometric methods for transportation data analysis”, Bosa Roca, United States: Taylor and Francis.
-Yu, C.H., (Tian) Fan, Z.-H., Lioy, P.J., Baptista, A. Greenberg, M. and Laumbach, R. (2016) “A novel mobile monitoring approach to characterize spatial and temporal variation in traffic-related air pollutants in an urban community”, Journal of Atmospheric Environment, Vol. 141, pp. 161-173.
-براری،ک.، نظرپور، الف. و صولت، ق. (1390) «مدلسازی و تخمین آلاینده­های هوا ناشی از ترافیک شهری جهت افزایش بهره­­­­وری و کاهش اتلاف انرژی»، اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، مقاله‌های همایش‌های ایران. تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
-پورزاهدی، ح.، زارعی، ح. و کرمانشاه، م.، «ارزیابی سیاست های مدیریت ترافیک شهری در وضعیت بحرانی آلودگی هوا نمونه شهر شیراز”, مجله علمی مدیریت شهری، زمستان و پائیز 1381، دوره سوم، شماره 11.12، ص 54-61.
-خلاصه سومین گزارش ملی وضعیت محیط زیست ایران(1383-92) (1394)، تهران: سازمان حفاظت محیط زیست.
-مشکانی، م. (1396) «آمار و احتمال مهندسی»، ویرایش دوم، تهران: انتشارات فاطمی.
-نادری، م. و رهرو مستقیم، مهسا.   (1392) «بررسی اثرات کیفیت بنزین و دیزل بر انتشار آلاینده­ها از خودروهای سواری و سنگین»، تهران: شرکت کنترل کیفیت هوا شهرداری تهران.