موضوعات = حمل و نقل همگانی
استفاده از مدل مدافع-مهاجم برای تحلیل آسیبپذیری شبکه حمل و نقل همگانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

10.22119/jte.2019.88369

عارف بابازاده؛ نوید خادمی؛ عباس بابا زاده