بررسی الگوهای فعالیت-سفر روزانه دانشجویان ساکن در خوابگاه (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره))

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم خمینی (ره)، ﻗﺰوﯾﻦ، اﯾﺮان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (ره)

چکیده

امروزه مهندسین حمل‌ونقل برای ارزیابی دقیق تر تاثیر سیاستگذاریهای مختلف بر روی رفتار سفر افراد، از مدل‌های رفتاری به‌روزتری مانند مدل الگوی فعالیت-سفر استفاده می‌کنند. این مدل سعی در بیان واقع‌گرایانه‌تری از الگوهای مختلف تقاضای سفر افراد در طی روز و شناسایی عوامل تاثیرگذار در ایجاد این الگو ها دارد و با استفاده از آن می توان، تقاضای سفر افراد را تحت سناریوهای مختلف، پیش‌بینی و کنترل کرد،  اما تاکنون اکثر این نوع مطالعات، بر روی افراد و خانوادههای مناطق مسکونی صورت گرفته است و توجه کمتری به تولیدکننده‌های خاص سفر همچون خوابگاههای دانشجویی و... به عنوان برآورد کنندههای ماتریس‌ مکمل تقاضای سفر شهری شده است. از این رو، در این پژوهش با استفاده ازپرسشنامه‌هایی که از دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه بینالمللی امام خمینی‌(ره) واقع در شهر قزوین جمع‌آوری شده است، مدل فعالیت-سفر روزانه‌ی دانشجویان خوابگاهی، برای درک بهتر عوامل تاثیرگذار بر روی تصمیم‌گیریهای فعالیت-سفر روزانه‌یشان ساخته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نیز نشان می­دهد که الگوی فعالیت-سفر دانشجویان علاوه بر اینکه رفتاری (تابعی از ویژگی های فردی) است، تابعی از برنامه کلاسی، فعالیت‌های دوستان-هم‌اتاقیان و فعالیت‌های انجام‌شده فرد در هنگام حضور در خوابگاه نیز است. برای مثال، ترم آخری بودن، متاهل بودن ویا کلاس درس داشتن پاسخ دهنده در طی روز به ترتیب باعث کاهش 4/3، 8/3، 3/10  درصدی احتمال انتخاب الگوی ماندن در خوابگاه در تمام روز برای آن فرد می شود، درصورتی که زن بودن، داشتن امتحان یا تحویل پروژه ای مهم در طی روزهای آتی هفته ویا انجام برخی از فعالیتهای گذران زندگی پاسخ دهنده توسط دوستانش در بیرون از خوابگاه، به ترتیب باعث افزایش 8/5، 7/1 و 6/21 درصدی احتمال انتخاب این الگوی بدون سفر برای آن فرد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on daily activity-travel patterns of students residing in dormitories (Case: students of Imam Khomeini International University)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mehdi Yaghoubi 1
  • Amir Abbas Rassafi 2
  • Hamid Mirzahossein 3
1 Department of Transportation Planning, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Department of Transportation Planning, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Department of Transportation Planning, Faculty of Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Application of advanced behavioral models such as activity-travel model in transportation engineering to assess the impact of different policies on individual’s travel behavior with high accuracy has become prevalent recently. This model attempts to express different patterns of individual’s travel demand during the day and identifies the factors that influence the creation of these patterns. Hence, using this model would make it possible to predict and control the travel demand of individuals under different scenarios. The majority of existing studies have been conducted on individuals and families living in residential areas, while less attention has been paid to special trip generators such as university dormitories, as estimators for urban travel demand complementary matrix. As a result, a number of questionnaires filled out by the students living in Imam Khomeini International University dormitories located in Qazvin were collected and used in this study. The results obtained in this study demonstrate that the students’ activity-travel pattern, in addition to its behavioral nature (related to individual characteristics), depends on class schedules, friends’/roommates’ activities, and the individuals’ activities while present within the dormitories as well. For instance, being in final semesters of the education period, married status, or the engagement of respondent by classes during the day would reduce the probability of staying at dormitory through the whole day by 3.4, 3.8, and 10.3%, respectively. While, in female respondents, students with important future exams or projects, and individuals whose out-of-dormitory needs are supported by their friends, this probability increases by 5.8, 1.7, and 21.6%, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daily Activity-Travel Pattern
  • Special Trip Generators
  • Individuals’ Travel Behavior
  • Travel Demand Models
- اﻓﻨﺪی زاده، ش.، کدخدای بلقور، م. و کدخدای بلقور، م. (1394). «ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ و ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺖ در ﻣﺪل‌ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺒﻨﺎ»، چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل‌ونقل و ترافیک، 8-9 اسفند، تهران، ایران
 
- Akar, G., Flynn, C. and Namgung, M. (2012). “Travel choices and links to transportation demand management: Case study at Ohio State University”. Journal of the Transportation Research Board, No. 2319, pp.77-85.
 
- Chen, X. (2012). “Statistical and activity-based modeling of university student travel behavior”. Transportation Planning and Technology, Vol.35, No. 5, pp.591-610.
 
- Dibaj, S., Golroo, A., Habibian, M. and Hasani, M. (2017). “Activities and Daily trips of University Students in a CBD area (Case Study: Amirkabir University of Technology)”. Transportation Research Procedia, No. 25, pp.2490-2499.
 
- Eom, J.K., Stone, J.R. and Ghosh, S.K. (2009). “Daily activity patterns of university students”. Journal of Urban Planning and Development, Vol. 135, No. 4, pp.141-149.
 
- Hsu, C.H. and Sung, S. (1997). “Travel behaviors of international students at a Midwestern university”. Journal of Travel Research, Vol. 36, No. 1, pp.59-65.
 
-Jovicic, G. (2001). Activity based travel demand modelling - a literature study. Danmarks TransportForskning, Danmark.
 
- Kamruzzaman, M., Hine, J., Gunay, B. and Blair, N. (2011). “Using GIS to visualise and evaluate student travel behavior”. Journal of Transport Geography, Vol. 19, No. 1, pp.13-32.
 
- Khattak, A., Wang, X., Son, S. and Agnello, P. (2011). “Travel by university students in Virginia: Is this travel different from travel by the general population?”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2255, pp.137-145.
 
- Limanond, T., Butsingkorn, T. and Chermkhunthod, C. (2011). “Travel behavior of university students who live on campus: A case study of a rural university in Asia”. Transport Policy, Vol. 18, No. 1, pp.163-171.
 
- Mazzulla, G. (2009). “An activity-based system of models for student mobility simulation”. European Transport Research Review, Vol. 1, No. 4, pp.163-174.
 
- Nguyen-Phuoc, D.Q., Amoh-Gyimah, R., Tran, A.T.P. and Phan, C.T. (2018). Mode choice among university students to school in Danang, Vietnam. Travel Behaviour and Society, No. 13, pp.1-10.
 
- Ortúzar, J.D. and Willumsen, L.G. (2011). “Modelling transport”. John Wiley & Sons.
 
- Pinjari, A.R. and Bhat, C.R. (2011). “Activity-based travel demand analysis”. In A Handbook of Transport Economics. Edward Elgar Publishing.
 
- Rodriguez, D.A. and Joo, J. (2004). “The relationship between non-motorized mode choice and the local physical environment”. Transportation Research Part D: Transport and Environment, Vol. 9, No. 2, pp.151-173.
 
- Shoham, A., Schrage, C. and van Eeden, S. (2005). “Student travel behavior: A cross-national study”. Journal of Travel & Tourism Marketing, Vol. 17, No. 4, pp.1-10.
 
- Train, K.E. (2002). “Discrete choice methods with simulation”. Cambridge University Press.
 
- Wang, X., Khattak, A. and Son, S. (2012). “What can be learned from analyzing university student travel demand?”. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2322, pp.129-137.
 
- Zhou, J. (2012). “Sustainable commute in a car-dominant city: Factors affecting alternative mode choices among university students”. Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 46, No. 7, pp.1013-1029.