بررسی الگوهای فعالیت-سفر روزانه دانشجویان ساکن در خوابگاه (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره))

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ، داﻧﺸﮑﺪه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم خمینی (ره)، ﻗﺰوﯾﻦ، اﯾﺮان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3 استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین (ره)

چکیده

امروزه مهندسین حمل‌ونقل با ایجاد مدل‌های پیشبینی تقاضای جدیدتر، به دنبال شبیه‌سازی هر چه‌بهتر رفتار سفر انسانها جهت ارزیابی دقیقتر سیاستگذاری‌های مختلف بر روی تقاضای سفر شهری هستند. روش فعالیت‌مبنا نیز به نسبت سایر روش‌های پیشین سفرمبنای همفزون و ناهمفزون، چارچوب جامع و اساسیتری را برای بیان واقع‌گرایانه رفتار سفر افراد ارائه می‌کند. تاکنون اکثر این مطالعات بر روی افراد و خانوادههای مناطق مسکونی صورت گرفته است و توجه کمتری به تولیدکننده‌های خاص سفر همچون خوابگاههای دانشجویی و... به عنوان برآورد کنندههای ماتریس‌ مکمل تقاضای سفر شهری شده است. از این رو، در این پژوهش با استفاده ازپرسشنامه‌هایی که از دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشگاه بینالمللی امام خمینی‌(ره) واقع در شهر قزوین جمع‌آوری شده است، سطح اول مدل‌های تقاضای سفر فعالیت‌مبنا (الگوی فعالیت روزانه دانشجویان‌) به منظور درک و ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر روی تصمیم‌گیریهای سفر-فعالیت روزانه دانشجویان ساکن در خوابگاه‌ها مدل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که در الگوی فعالیت روزانه بیش از 67 درصد دانشجویان خوابگاه، فعالیت تحصیلی وجود دارد و همچنین الگوی فعالیتی دانشجویان علاوه بر اینکه رفتاری (تابعی از ویژگی های فردی) است، تابعی از برنامه کلاسی، فعالیت‌های دوستان-هم‌اتاقیان و فعالیت‌های انجام‌شده فرد در هنگام حضور در خوابگاه نیز هست.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398
  • تاریخ دریافت: 05 دی 1397
  • تاریخ بازنگری: 23 آبان 1398
  • تاریخ پذیرش: 03 آذر 1398