ارائۀ مدل تصمیم‌گیری جهت تعیین سیستم مناسب برای ارتقای ایمنی راه‌های برون‌شهری با استفاده از سیستم استنتاج فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

3 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران

چکیده

ایمنی ترافیک یکی از چالش­هایی است که در زمینه حمل­ونقل مطرح می­شود. عامل انسانی در بسیاری از گزارش­ها به عنوان عامل اثرگذار در رخداد تصادفات جاده­ای معرفی می­گردد. روش­های متنوعی جهت کنترل رفتار رانندگان و جلوگیری از انجام تخلفات وجود دارد. در یک دسته­بندی کلی می­توان این روش­ها را در دو دستۀ سنتی و نوین تقسیم­بندی نمود. در حال حاضر بحث استفاده از سیستم­های هوشمند به­شدت مطرح بوده و در بسیاری از موارد تصمیم­گیری در ارتباط با بکارگیری این سیستم­ها در راه­های مختلف تنها براساس قضاوت کلی صورت می­پذیرد. در حالیکه این سیستم­ها دارای مزایا و معایب متنوعی بوده و هر یک ممکن است در شرایط مشخصی دارای اولویت بکارگیری باشند. در این مقاله در نظر است تا 4 گزینه شامل : عدم نیاز به کنترل راه، کنترل راه با حضور پلیس، استفاده از دوربین­های ثابت جهت ثبت تخلفات و استفاده از سیستم‎های هوشمند ایمنی در راه با یکدیگر مقایسه شود. این گزینه­ها دارای تفاوت­های قابل توجهی به جهت محدودیت کاربرد، هزینه بکارگیری و تعمیر و نگهداری، میزان دقت و تناسب با مشخصات راه مورد نظر هستند. در اینجا با سیستم استناج فازی یک مدل تصمیم­گیری جهت انتخاب گزینۀ مناسب براساس 7 معیار توسعه داده خواهد شد. مدل پیشنهادی برای یک مطالعه موردی در استان کرمان جهت تعیین گزینه مناسب در 5 محور به کار گرفته خواهد شد. براساس نتایج تحقیق می‎توان گفت که استفاده از مدل پیشنهادی می­تواند در استفاده اصولی از انواع روش­های کنترلی جهت ارتقای ایمنی راه­ها با لحاظ کردن معیارهای مختلف فنی و اقتصادی موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


-Carnis, L. and  Etienne, B. (2013) “An assessment of the safety effects of the French speed camera program”, Accident Analysis & Prevention, No. 51, pp. 301-309.
-Cheeks, J. (2014) “Speed limit and safety nexus studies for automated speed enforcement for the district of Columbia”, Washington, District Department of Transportation.
-Chen, G., Wilson, J., Meckle, W. and Cooper, P. (2000) “Evaluation of photo radar program in British Columbia”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 32, No. 4, pp. 517-526.
-De Pauw, E., Daniels, S., Brijs, T., Hermans, E. and Wets, G. (2014) “An evaluation of the traffic safety effect of fixed speed cameras”, Safety science, No.62, pp. 168-174.
-ECMT. (2006) “Speed management”, Organization for Economic Cooperation and Development”, France, OECD Publishing.
-Ellen, D. P., Stijn, D., Laurent, F. and Inge,  M.  (2018) “Safety effects of dynamic speed limits on motorways”, Accident Analysis and Prevention, No.114, pp. 83–89.
-Elvik, R. (1997) “Effects on accidents of automatic speed enforcement in Norway”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 1595,  pp. 14-19.
-Gains, A. (2003) “A cost recovery system for speed and red-light cameras - two year pilot evaluation. Department for Transport”, London, Road Safety Division.
-Global Traffic Technologies (2010) “Traffic Signal Priority Control for emergency vehicle Preemption”, Savannah, Global Traffic Technologies.
-Goldenbeld, C. and Schagen, I.V. (2005) “The effects of speed enforcement with mobile radar on speed and accidents: An evaluation study on rural roads in the Dutch province Friesland”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 37, No. 6, pp. 1135-1144.
-Guin, A. (2006) “Benefits analysis for the Georgia department of Transportation Navigator Program: Final Report”, Atlanta, URS Corporation.
-Hatcher, G. (2014) “Intelligent transportation systems benefits, costs, and lessons”, Washington, U.S. Department of Transportation.
-ITS Handbook of Japan   (2001)  Japan Ministry of Construction.
-ITS Joint Program Office of U.S Department of Transportation (2017) “Intelligent transportation systems benefits, costs, and lessons learned”, Noblis, U.S. Department of Transportation.
-Jacek, O., Tomasz, M. and Marcin, Z. (2017) “Impact of intelligent transport systems services on the level of safety and improvement of traffic conditions”, International Conference on Transport Systems Telematics, Springer, Cham, April 2017.
-Jones, A. P., Sauerzapf, V. and Haynes, R. (2008) “The effects of mobile speed camera introduction on road traffic crashes and casualties in a rural county of England”, Journal of Safety Research, Vol.39, No.1, pp.101-110.
-Kansas and Missouri Departments of Transportation (2012) “Ramp metering 2010 Evaluation Report”, Missouri, Kansas DOT, Missouri DOT.
-Kansas and Missouri Departments of Transportation (2012) “Ramp metering 2011 Evaluation Report”, Missouri, Kansas DOT, Missouri DOT.
-Klodzinski, J. (2007) “Evaluation of impacts from deployment of an open road tolling concept for a mainline toll plaza”, Paper Presented at the 86th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Orlando, USA.
-Kulmala, R. (1996) "Traffic safety and transport telematics", Paper at Conference  Road Safety in Europe, Birmingham, UK, 9-11 September 1996.
-Kwon, E., Brannan, D., Shouman, K., Isackson, C. and Arseneau, B. (2007) “Development and field evaluation of variable advisory speed limit system for work zones”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No.2015,  pp. 12-18.
-Leggett, L. (1997) “Using Police Enforcement to Prevent Road Crashes: the Randomized Scheduled Management System”, Crime Prevention Studies, New York, CIN Press.
-Lu, X. Y. and Shladover, S. (2014) “Review of variable speed limits and advisories: Theory, algorithms, and practice”, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, No. 2423, pp. 15-23.
-Lynch, M., White, M. and Napier, R. (2011) “Investigation into the use of point-to-point speed cameras”, NZ Transport Agency, No. 465.
-Newstead, S. V., Cameron, M. H. and Leggett, L. M. W. (2001) “The crash reduction effectiveness of a network-wide traffic police deployment system”, Accident Analysis & Prevention, Vol. 33, No. 3, pp. 393-406.
-Organization for Economic Co-operation and Development (2003) “Road safety: Impact of new technologies”, Paris, OECD publications.
-Texas Departments of Transportation (2017) “Travel time messaging on dynamic message signs”, Houston, Texas DOT.
-U.S. Department of Transportation (2000) “Intelligent transportation premier”, Washington, ITE (Institute Of Transportation Engineers).
-Wegman, F. C. M. and Goldenbeld, C. (2006) “Speed management: enforcement and new technologies”, SWOV Institute for Road Safety, Vol. 2006, No. 5.
-Zadeh, L. A. (1965) “Fuzzy sets”, Inf. Control., No. 8, pp. 338–353
-اسماعیلی، علیرضا، کرمی، احمد و پیلارام، مهدی(1395)" بررسی تأثیر استفاده از دوربینهای نظارتی تصویری در ثبت تخلفات رانندگی بر رفتار ترافیکی رانندگان(مطالعه موردی: شهرستان گرگان)"، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی گلستان؛ سال پنجم، شماره 27، ص 9-36
-اکبری غیبی، رضا و میربهاء، بابک (1394)" بررسی تأثیرگذاری دوربینهای کنترل سرعت در تصادفات آزادراه تبریز – قزوین"، فصلنامه علمی - ترویجی راهور، سال دوازدهم، شماره 31، ص 97-108.
-توکلی کاشانی، علی و انواری، محمدباقر. (1393) "عوامل مؤثر بر انتخاب سرعت رانندگان مرد"، مطالعات پژوهشی راهور؛ سال اول، شماره 10، ص 78-59.
-خسروی، هادی، صفارزاده، محمود و ابریشمی، سید احسان (1391) "روشی برای ارزیابی کارایی دوربین های کنترل سرعت در محورهای برون شهری (مطالعه موردی: محورهای استان سمنان)"، دوازدهمین کنفرانس مهندسی حمل ونقل و ترافیک ایران، تهران، سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، ص 13-1.
-سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای. دفتر  فن آوری و اطلاعات (1396) "سالنامه آماری حمل و نقل جاده ای درسال 1396"، تهران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای.
-معاونت نظارت راهبردی امور نظام فنی (1391) "آیین‌نامه طرح هندسی را ه‌های ایران"، تهران، سازمان مدیریت برنامه و بودجه.
-  حقیقی، فرشید رضا، یوسفی ، حامد، جعفری، رضا و  اکبری، علی (1396) "بررسی تاثیر تمهیدات آرام سازی ادراکی ترافیک در کاهش سرعت ورودی شهرها در دنیای واقعی و محیط دستگاه شبیه ساز رانندگی" فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی حمل و نقل، سال ششم، شماره 3، ص 444-429.