تحلیل تغییرات تقاضا و اثرات آن در طراحی شبکه تغذیه‌کننده چندطریقه‌ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

2 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

از راههای افزایش تمایل به استفاده از حمل و نقل همگانی، هماهنگی بیشتر بین طریقه‌های سرویس دهنده و یکپارچگی شبکه می‌باشد. استفاده از طریقه‌های انبوه‌بر زمانی توجیه پذیر است که تقاضای مناسب آنها بنحو مقتضی با استفاده از شبکه‌های پایین دست، مانند شبکه تغذیه کننده، تامین گردد. در این مقاله اثر تغییرات تقاضا برروی پارامترهای طراحی در شبکه‏ی حمل و نقل همگانی تغذیه‌کننده بررسی می‌شود. با توجه به پیچیدگی ذاتی طراحی شبکه، بالاخص طراحی تغذیه کننده ها و ناتوانی روشهای ریاضیاتی در همگرایی و رسیدن به جواب در فضای چندبعدی مسئله، از یک روش فراابتکاری، الگوریتم اجتماع مورچگان، استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد افزایش تقاضا در نواحی حومه‏ای تاثیر بیشتری برای پارامترهای طراحی سیستم نسبت به مناطق مرکز شهر می گذارد و سبب افزایش هزینه های کلی سیستم بعلت طول بیشتر خطوط خواهد شد. بواسطه‌ی سرویس دهی همزمان طریقه‌ها در شبکه و تخصیص تقاضا، ایجاد سرویس های نیم دور امکان‌پذیر شده طوریکه تواتر شناور خطوط سبب کاهش هزینه های استفاده کننده و بهره بردار و افزایش مطلوبیت سرویس می‌گردد. در مطالعه‌ی موردی انجام شده در این مقاله، کاهش تقاضای نواحی دور و نزدیک خط ریلی باعث می‌شود تعداد خطوط 7%، تواتر بهینه 20%، مجموع طول خطوط شبکه 2% رشد و سرفاصله‌ی آنها نسبت به حالت مبنا بطور متوسط 21% کاهش داشته‏ باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 29 تیر 1398
  • تاریخ دریافت: 20 آبان 1391
  • تاریخ بازنگری: 07 مرداد 1392
  • تاریخ پذیرش: 04 شهریور 1392