بررسی و مدل سازی تصادفات جرحی و حرکت های نامناسب موتورسیکلت‌سواران در میدان‌های شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد، ایران

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

با توجه به استفاده روزافزون از میدان­ها در طراحی تقاطع ها، بررسی رفتارها و تصمیمات کاربران در عبور از میدان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بررسی تصادفات جرحی در 22 میدان پر تصادف شهر مشهد در سال‌های 1393 و 1394 نشان داده است که 41 درصد از این حوادث به موتورسیکلت­سواران مربوط است. از این رو شناخت و بررسی علل یا چگونگی وقوع حوادث مربوط به آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای این منظور در این پژوهش اطلاعات تصادفات جرحی بر اساس علت تصادف و نحوه برخورد مورد ارزیابی قرار گرفت تا شایع­ترین علل و نیز برخوردهای این گروه از کاربران میدان مشخص شود. سپس برای بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات و حرکات نامناسب موتورسیکلت‌سواران در میدان­ها، سه مدل خطی تعمیم یافته دوجمله ای منفی شامل مدل پیش­بینی تعداد تصادفات جرحی، مدل پیش­بینی درصد نرخ حرکت­های نامناسب موتورسواران بر اساس مشخصات حجمی و هندسی میدان­ها و مدل پیش­بینی تعداد تصادفات جرحی بر اساس حرکت­های نامناسب آنها در میدان ایجاد شد. نتایج مدلسازی نشان داد افزایش سه متغیر حجم ترافیک ورودی به میدان، عرض ورودی و زاویه انحراف باعث افزایش تصادفات جرحی و افزایش عرض ناحیه تداخلی میدان باعث کاهش تصادفات می شود. همچنین نتایج نشان می­دهد با افزایش عرض خروجی و حجم ترافیک موتورسوار در حال گردش به دور میدان، میزان حرکات نادرست موتورسواران در میدان افزایش می­یابد. افزایش زاویه انحراف میدان و حجم ترافیک گردشی نیز سبب کاهش حرکات نادرست موتورسواران در آن می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


- آیتی، اسماعیل، صادقی، علی­اصغر و کربلایی اکرمی، سید محمدجواد (1397) "­مقایسه وضعیت حرکت موتورسیکلت سواران در میدان­های ایران و سایر کشورها و اثرات آن بر تصادفات "، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، 25 اردیبهشت 1397.
- حبیب پور گتابی، کرم و صفری شالی، رضا (1395) " راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی "، چاپ هفتم، تهران: انتشارات متفکران.
­- Abdul Manan, M. M., Jonsson, T. and Várhelyi, A. (2013) “Development of a safety performance function for motorcycle accident fatalities on Malaysian primary roads”, Safety Science, Vol. 60, pp. 13-20.
- Aguero-Valverde, J. and Jovanis, J. P., (2006), “Spatial analysis of fatal and injury crashes in Pennsylvania”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 38, No. 3, pp. 618-625.
- Beer, K., Aninipoc, E., Andrea, D. and Beer, T. (2014) “Making roundabouts a safe system solution for motorcyclists”, Australasian Road Safety Research Policing Education Conference’’, Melbourne, Australia, 12-14 November 2014.
- Daniels, S., Brijs, T., Nuyts, E. and Wets, G. (2010) “Externality of risk and crash severity at roundabouts”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 42, No. 6, pp. 1966-1973.
- Daniels, S., Brijs, T., Nuyts, E. and Wets, G. (2011) “Extended prediction models for crashes at roundabouts’’, Safety Science, Vol. 49, No. 2, pp. 198-207.
- Department of Transport and Main Roads Queensland (2012) ­“Queensland Motorcycle Riders’ Guide”, Queensland.
- FHWA (2010) “Roundabouts: Report No. FHWA-SA-10-006 Technical summary”, Federal Highway Administration, U. S. Department of Transportation,
- FHWA (2015) “Accelerating Roundabouts in the United States: Volume IV of VII – A Review of Fatal and Severe Injury Crashes at Roundabouts”, Report No. FHWA-SA-15-072, Washington DC: U. S. Department of Transportation.
- Flask T.,  Schneider IV W. (2013)  “A Bayesian analysis of multi-level spatial correlation in single vehicle motorcycle crashes in Ohio”, Safety Science, Vol. 53, pp. 1-10.
- Haque, M.M., Chin, H.C. and Huang, H. (2010), “Applying Bayesian hierarchical models to examine motorcycle crashes at signalized intersections”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 42, No. 1, pp. 203-212.
­ - Mandavilli, S., McCartt, A. T. and Retting, R. A. (2009) “­Crash patterns and potential engineering countermeasures at Maryland roundabouts”, Traffic Injury Prevention, Vol. 10, No. 1, pp. 44-50.
- Mitra, S. (2009) “Spatial autocorrelation and Bayesian spatial statistical method for analyzing intersections prone to injury crashes”, Transportation Research Record , No. 2136, pp. 92–100.
­- ­Montella, A. (2011) “­­Identifying crash contributory factors at urban roundabouts and using association rules to explore their relationships to different crash types­”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 43, No. 4, pp. 1451–1463.
 - NCHRP (2010) “Roundabouts in the United States: ­NCHRP Report 672”, 2nd edition, Washington, D.C. National Cooperative Highway Research Program.
- ONISR (2015) “­Road Safety In 2014­”, French Road Safety Observatory.
- Quddus, M. A. (2008) “Modelling area-wide count outcomes with spatial correlation and heterogeneity: an analysis of London crash data”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 40, No.4, pp. 1486-1497.
- Song, J.J.,   Ghosh, M.,   Miaou, S. and   Mallick, B. (2006) “Bayesian multivariate spatial models for roadway crash mapping”, Multivariate Analysis, Vol. 97, No.1, pp. 246-273.
- Spacek, P. (2004) “­Basis of the Swiss design standard for roundabouts­’’, Transportation Research Record, No. 1881, pp. 27–35.
- Subirats, P., Violette, E., Moisan, O. and Hublart, A. (2016) “A new instrumented tool for motorcyclist behavior understanding: application to roundabouts”, Transportation Research Procedia, No. 14, pp. 3791-3800.
- Washington, S. P., Karlaftis, M. G. and Mannering, F. L. (2010) “Statistical and economic methods for transportation data analysis”, New York Chapman and Hall/CRC.