بررسی و مدل سازی تصادفات جرحی و حرکت های نامناسب موتورسیکلت‌سواران در میدان‌های شهری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد، ایران

2 گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

با توجه به استفاده روزافزون از میدان­ها در طراحی تقاطع ها، بررسی رفتارها و تصمیمات کاربران در عبور از میدان از اهمیت بسزایی برخوردار است. بررسی تصادفات جرحی در 22 میدان پر تصادف شهر مشهد در سال‌های 1393 و 1394 نشان داده است که 41 درصد از این حوادث به موتورسیکلت­سواران مربوط است. از این رو شناخت و بررسی علل یا چگونگی وقوع حوادث مربوط به آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای این منظور در این پژوهش اطلاعات تصادفات جرحی بر اساس علت تصادف و نحوه برخورد مورد ارزیابی قرار گرفت تا شایع­ترین علل و نیز برخوردهای این گروه از کاربران میدان مشخص شود. سپس برای بررسی عوامل مؤثر بر تصادفات و حرکات نامناسب موتورسیکلت‌سواران در میدان­ها، سه مدل خطی تعمیم یافته دوجمله ای منفی شامل مدل پیش­بینی تعداد تصادفات جرحی، مدل پیش­بینی درصد نرخ حرکت­های نامناسب موتورسواران بر اساس مشخصات حجمی و هندسی میدان­ها و مدل پیش­بینی تعداد تصادفات جرحی بر اساس حرکت­های نامناسب آنها در میدان ایجاد شد. نتایج مدلسازی نشان داد افزایش سه متغیر حجم ترافیک ورودی به میدان، عرض ورودی و زاویه انحراف باعث افزایش تصادفات جرحی و افزایش عرض ناحیه تداخلی میدان باعث کاهش تصادفات می شود. همچنین نتایج نشان می­دهد با افزایش عرض خروجی و حجم ترافیک موتورسوار در حال گردش به دور میدان، میزان حرکات نادرست موتورسواران در میدان افزایش می­یابد. افزایش زاویه انحراف میدان و حجم ترافیک گردشی نیز سبب کاهش حرکات نادرست موتورسواران در آن می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and Modeling the Injury Crashes and Inappropriate Movements of Motorcyclists in Urban Roundabouts

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Javad Karbalaee Akrami 1
  • Esmaeel Ayati 1
  • Aliasghar Sadeghi 2
1 Faculty of Civil Engineering , Eqbal Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Department of Civil Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
چکیده [English]

Given the increasing use of roundabouts in the design of intersections, it is important to examine the behavior and decision-making process of users in crossing the roundabouts. Investigating the injury crashes in 22 roundabouts of Mashhad city in 2014 and 1394 has shown that 41% of crashes are related to motorcycle riders.Therefore, in order to reduce accidents, it is necessary to recognize the causes and the process of the crash occurrence of motorcyclists For this purpose, in this study the crash data were evaluated based on the cause of the crash and the collision type of motorcycle riders to determine the most common causes and collisions. Then, to investigate the factors affecting motorcyclist crashes and inappropriate negotiations in the roundabouts, three models have been created including model of injury crashes frequency, model for predicting the percentage of inappropriate movement of motorcycle riders as well as the injury crash frequency model based on their inappropriate negotiations on roundabouts. The results show that the increase of three variables including entering traffic volume, input width and angle of roundabout deviation increase the accident rate, and increasing the width of the weaving part leads to reduction of injury crashes. Also, by increasing the exit widths and the turning traffic volume of the motorcyclist, the improper movements of motorcyclists increase. Increasing the roundabout angle deviation and the turning volume of traffic reduce the inappropriate movements of motorcyclists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Injury Crashes
  • Inappropriate Movement
  • Motorcyclists
  • roundabouts
- آیتی، اسماعیل، صادقی، علی­اصغر و کربلایی اکرمی، سید محمدجواد (1397) "­مقایسه وضعیت حرکت موتورسیکلت سواران در میدان­های ایران و سایر کشورها و اثرات آن بر تصادفات "، کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام، تبریز، 25 اردیبهشت 1397.
- حبیب پور گتابی، کرم و صفری شالی، رضا (1395) " راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی "، چاپ هفتم، تهران: انتشارات متفکران.
­- Abdul Manan, M. M., Jonsson, T. and Várhelyi, A. (2013) “Development of a safety performance function for motorcycle accident fatalities on Malaysian primary roads”, Safety Science, Vol. 60, pp. 13-20.
- Aguero-Valverde, J. and Jovanis, J. P., (2006), “Spatial analysis of fatal and injury crashes in Pennsylvania”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 38, No. 3, pp. 618-625.
- Beer, K., Aninipoc, E., Andrea, D. and Beer, T. (2014) “Making roundabouts a safe system solution for motorcyclists”, Australasian Road Safety Research Policing Education Conference’’, Melbourne, Australia, 12-14 November 2014.
- Daniels, S., Brijs, T., Nuyts, E. and Wets, G. (2010) “Externality of risk and crash severity at roundabouts”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 42, No. 6, pp. 1966-1973.
- Daniels, S., Brijs, T., Nuyts, E. and Wets, G. (2011) “Extended prediction models for crashes at roundabouts’’, Safety Science, Vol. 49, No. 2, pp. 198-207.
- Department of Transport and Main Roads Queensland (2012) ­“Queensland Motorcycle Riders’ Guide”, Queensland.
- FHWA (2010) “Roundabouts: Report No. FHWA-SA-10-006 Technical summary”, Federal Highway Administration, U. S. Department of Transportation,
- FHWA (2015) “Accelerating Roundabouts in the United States: Volume IV of VII – A Review of Fatal and Severe Injury Crashes at Roundabouts”, Report No. FHWA-SA-15-072, Washington DC: U. S. Department of Transportation.
- Flask T.,  Schneider IV W. (2013)  “A Bayesian analysis of multi-level spatial correlation in single vehicle motorcycle crashes in Ohio”, Safety Science, Vol. 53, pp. 1-10.
- Haque, M.M., Chin, H.C. and Huang, H. (2010), “Applying Bayesian hierarchical models to examine motorcycle crashes at signalized intersections”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 42, No. 1, pp. 203-212.
­ - Mandavilli, S., McCartt, A. T. and Retting, R. A. (2009) “­Crash patterns and potential engineering countermeasures at Maryland roundabouts”, Traffic Injury Prevention, Vol. 10, No. 1, pp. 44-50.
- Mitra, S. (2009) “Spatial autocorrelation and Bayesian spatial statistical method for analyzing intersections prone to injury crashes”, Transportation Research Record , No. 2136, pp. 92–100.
­- ­Montella, A. (2011) “­­Identifying crash contributory factors at urban roundabouts and using association rules to explore their relationships to different crash types­”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 43, No. 4, pp. 1451–1463.
 - NCHRP (2010) “Roundabouts in the United States: ­NCHRP Report 672”, 2nd edition, Washington, D.C. National Cooperative Highway Research Program.
- ONISR (2015) “­Road Safety In 2014­”, French Road Safety Observatory.
- Quddus, M. A. (2008) “Modelling area-wide count outcomes with spatial correlation and heterogeneity: an analysis of London crash data”, Accident Analysis and Prevention, Vol. 40, No.4, pp. 1486-1497.
- Song, J.J.,   Ghosh, M.,   Miaou, S. and   Mallick, B. (2006) “Bayesian multivariate spatial models for roadway crash mapping”, Multivariate Analysis, Vol. 97, No.1, pp. 246-273.
- Spacek, P. (2004) “­Basis of the Swiss design standard for roundabouts­’’, Transportation Research Record, No. 1881, pp. 27–35.
- Subirats, P., Violette, E., Moisan, O. and Hublart, A. (2016) “A new instrumented tool for motorcyclist behavior understanding: application to roundabouts”, Transportation Research Procedia, No. 14, pp. 3791-3800.
- Washington, S. P., Karlaftis, M. G. and Mannering, F. L. (2010) “Statistical and economic methods for transportation data analysis”, New York Chapman and Hall/CRC.