یادداشت پژوهشی : کاهش مصرف انرژی در حمل و نقل ریلی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

روند رو به رشد استفاده از حمل و نقل ریلی، به عنوان  یکی از ارکان صنعت جابجایی مسافر و کالا از یک سوی و کاهش روزانه منابع نفتی در دسترس و در نتیجه سوخت مصرفی و همچنین رفع مشکل آلودگی محیط زیست از سوی دیگر، ضرورت مطالعه و تحقیق هر چه بیشتر در حوزه بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت حمل و نقل ریلی را روشن می سازد. از جمله الگوریتم های هوشمند و  توانمند در حل مسائل بهینه سازی، الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO) است. برخلاف روشهای بهینه سازی کلاسیک که اغلب محاسبات پیچیده و زمانبری دارند، در این مقاله از یک  الگوریتم هوشمند جهت بهینه سازی سوخت مصرفی در حمل و نقل ریلی استفاده شده است که موجب تعیین سریع تر جواب بهینه در عمل برای راهبر می شود. به منظور تبیین هرچه بیشتر روش پیشنهادی و نیز ارزیابی کارایی آن، چندین سناریو مطرح گردیده و شبیه سازی های مربوطه صورت گرفته است که در طی مقاله به تحلیل آنها پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  -Cheng J. and  Howlett, P. (1992)  "Application of Critical Velocities to the minimisation of fFuel consumption in the control of trains",  Automatica, vol 28,pp165-169.

  -Howlett, P., Milroy I. and Pudney, P. (1994), "Energy – Efficient Train Control", Control Eng. Practice, Vol.2, No. 2.

  -Kennedy, J.  and Eberhart, R.(1995)  "Particle swarm optimization", IEEE Conference.

  -Khanbaghi, M. and Malhame, R.P. (1994) "Reducing travel energy costs for a subway train via fuzzy logic controls", Intelligent Control Symposium.

  -Qunzhan, L. and Bing, T. (2009)  "Energy saving train control for urban railway train with multi-population genetic algorithm ", Information Technology and Applications, IFITA '09 Conference.

  -Wei, L.,Qunzhan, L. and Bing, T. (2009), "Energy saving train control for urban railway train with multi-population genetic algorithm", International Forum on Information Technology and Applications.

   

  -Wai, R. J., Huang, Y.C. and Chen, Y. C. (2012) " Design of intelligent long-term load forecasting with fuzzy neural network and particle swarm optimization", Machine Learning and Cybernetics (ICMLC), Conference.

  1. آزادی، سامان ، میرآبادی، احمد و صندیدزاده، محمد علی (1385) "بهینه سازی مصرف انرژی قطار با استفاده از الگوریتم ژنتیک"، هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران.