مدل سازی ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسائط نقلیه الکتریکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی صنایع/پردیس بین الملل کیش/دانشگاه تهران/کیش

2 استاد دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 رئیس دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

فعالیت‌های صنعت حمل‌و‌نقل تأثیرات منفی قابل‌توجهی روی محیط‌زیست، اقتصاد و سلامت انسان دارد. ازجمله راه‌کارهای کاهش اثرات زیست‌محیطی استفاده از وسائط نقلیه الکتریکی است. در این مقاله، یک مدل ریاضی جدید برای مسئله موجودی - مسیریابی وسائط نقلیه الکتریکی ارائه می‌شود. تابع هدف مدل ارائه‌شده شامل کمینه‌سازی کل هزینه‌های سیستم می‌باشد. از آن جاییکه باتری‌های وسائط نقلیه الکتریکی دارای ظرفیت مشخصی هستند، حداکثر مسافت قابل طی محدود است. لذا، در صورت اتمام شارژ باتری، امکان تعویض باتری در ایستگاه‌های تعویض باتری وجود دارد. در مدل پیشنهادی، کمبود مجاز نیست و تقاضای مشتریان قطعی و مشخص فرض می‌شود. با توجه به NP-hard بودن مسئله موردنظر، یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر جستجوی همسایگی متغیر برای حل مسئله در ابعاد بزرگ پیشنهاد می‌شود. به‌منظور بررسی عملکرد این الگوریتم پیشنهادی، نتایج آن با حل حاصل از یک روش دقیق و یک الگوریتم شبیه‌سازی تبرید مقایسه می‌شود. نتایج محاسباتی نشان‌دهنده عملکرد مناسب الگوریتم پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1397
  • تاریخ دریافت: 02 آبان 1396
  • تاریخ بازنگری: 05 خرداد 1397
  • تاریخ پذیرش: 07 خرداد 1397