بررسی اثر تراکم راه‌های دسترسی بر تصادفات در راه‌های دو خطه برون‌شهری (مطالعه موردی محور اهر-تبریز)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، اهر، ایران

چکیده

هزینه بسیار زیاد تصادفات در اکثر کشورها، مدیران و سیاستگذاران را بر آن داشته است که همواره به دنبال  ارتقای ایمنی راه­ها باشند. یکی از مهم‌ترین نقاط دارای پتانسیل بالای وقوع تصادف در شبکه راه­های برون‌شهری، محل‌های اتصال راه‌های دسترسی است. عدم مدیریت دسترسی‌ها، بویژه رعایت نکردن فاصله ایمن بین دسترسی‌ها و نیز در نظرگرفتن طرح هندسی ایمن آنها باعث افزایش تصادفات و تلفات ناشی از آنها در نقاط دسترسی می­شود. در این مقاله برای بررسی این موضوع، محور دو خطه‌ جدا نشده‌ برون‌شهری تبریز اهر به عنوان مطالعه‌ی موردی انتخاب و اطلاعات تصادفات در محور مذکور برای سال‌های 88، 89 و90 جمع‌آوری شد. در این تحقیق بر روی داده‌های جمع‌آوری شده، تحلیل آماری توصیفی و آزمون رگرسیون انجام شد تا نوع ارتباط میان نرخ تصادفات و پارامترهای تراکم دسترسی و ایمنی دسترسی‌ها مشخص شود. بررسی این موضوع نتایجی را به همراه داشت که از مهم‌ترین آنها، وجود سطح معنادار بین تراکم دسترسی و شاخص ایمنی با نرخ تصادفات است. این تحقیق نشان داد که تراکم دسترسی با نرخ تصادفات به صورت مستقیم رابطه دارد. یعنی با افزایش و کاهش تراکم دسترسی‌ها، نرخ تصادفات نیز با همان روند افزایش و یا کاهش می­یابند. همچنین نتایج نشان داد که تراکم دسترسی بیشتر از 75/0 درصد باعث افزایش قابل توجه تصادفات می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


-آیین­نامه طرح هندسی راه­های ایران (نشریه شماره 415)، (1391)، معاونت نظارت راهبردی امور نظام فنی.
-حبیبیان، م. (1392) "شناسایی نقش اجزای مختلف راههای دو خطه دو طرفه بین شهری در ایمنی با استفاده از یک رویکرد ناهمفزون"، فصلنامه علمی و پژوهشی حمل و نقل، سال چهارم، شماره سوم، ص.293-303
-سالنامه آماری حمل‌ونقل جاده­ای، (1390)، سازمان حمل‌ونقل پایانه‌های کشور، تهران.
-سالنامه آماری حمل‌ونقل جاده­ای، (1394)، سازمان حمل‌ونقل پایانه‌های کشور، تهران.
-Andersen, C., Olsen, A. and Bolet, L. (2013) “Influence of road characteristics on density of accidents on secondary road in Denmark”, Workshop, Sustainable and safe road design from a human behavior point of view, International Co-operation on Theories and Concepts in Traffic Safety (ICTCT), University of Maribor, Slovenia.
-Mwesige, G. (2015) “A Methodology for Operations-Based Safety Appraisal of Two-Lane Rural Highways: Application in Uganda”, Doctoral Thesis in Transport Science, KTH School of Architecture and the Built Environment, Stockholm, Sweden.
-Dart, O.K. and Man, L. (1970 (“Relationship of rural highway geometry to accident rates in Louisiana, Highway Research Board”, Highway Research Record, No. 312, pp.1-16.
-Fee, A. F., Beatty, Dietz, S. K. (1970) “Interstate System Accident Research Study 1”, Bureau of Public Roads, Federal Highway Administration U.S. Government Printing Office, Washington, D.C., Apr 25, pp. 78-92.
-Jian, L., Abdulwahab, W. and Brown, G. J.)1994 (“Effects of access geometry on two-lane rural highway safety in British Columbia”, Canadian Journal of Civil Engineering, Vol. 21, No. 6, pp. 1012-1024, 10.1139/l94-106.
-Long, G. and Morrison, C.T. (1993) “Safety impacts of selected median and access design features”, final report, University of North Carolina Institute for Transportation Research and Education, Northwestern University, 236 p.
-Levinson H. and Jerry S. (1997) “Safety -benefits of access spacing”, Sixth TRB Conference on the Application of Transportation Planning Methods, pp.307-312.
-Persaud, B. N., Retting, R. A., and Lyon, C. A )2004 (“Crash reduction following installation of centerline rumble strips on rural two-lane roads”, Accident Analysis & Prevention Journal, Vol. 36 No. 6, pp 1073-1079.