بررسی و انتخاب سیستم سیگنالینگ مناسب به روش آنتروپی – پرومتی برای راه آهن چابهار - زاهدان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

مهم ترین بخش در جهت هوشمندسازی راه آهن، سیستمهای سیگنالینگ است که با هدف ایمنی بهره برداری و بهره برداری اقتصادی، وظیفه مدیریت ترافیک و کنترل قطارها را بر عهده دارند. با توجه به هزینه های زیاد خرید، نصب، راه اندازی و نگهداری تجهیزات سیگنالینگ، انتخاب بهینه و متناسب با نیازمندیهای یک مسیر ریلی، از اتلاف منابع کشور و صرف هزینه های غیرضروری جلوگیری خواهد کرد که این امر خود ضرورت انجام پژوهش و هدف کاربردی آن را که انتخاب سیستم سیگنالینگ مناسب برای محور ریلی چابهار- زاهدان است، مشخص می کند. با استناد به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق، 10 سیستم علائمی نمایه سازی و15 شاخص تاثیرگذار در انتخاب یک سیستم سیگنالینگ تدوین و روشهای تصمیم گیری چند معیاره برای حل مساله تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. ملاحظات سیاسی، الزامات قانونی کشور و محدودیتهای تکنولوژیکی به عنوان متغیرهای مداخله گر، تاثیر مهمی در تصمیم گیری دارد نتیجه گیر یها صرفا بر اساس شاخصهای قابل بررسی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proposing a Suitable Signaling System using PROMETHEE Method for Chabahar-Zahedan Railway

چکیده [English]

Followingthe fast development of rail transportation industry, great importance and need to study the Intelligent Transportation SystemsforIran railway domain is seenaccording to Iran’s strategic development plan.    Signaling and control used in controlling and managing railway traffic in a safe and efficient manner plays the main role in intelligent rail transportation systems. Considering the high cost of purchasing, installing and maintaining signaling equipment, optimal selection of the systems according to the real requirements of the railway route is an important issue in saving the financial resources of the country and mayprevent unnecessary expenditures. In this research work,Entropy Method,as one of the Multi Criteria Decision Making Methods, is used in selecting a suitable signaling and control system for Chabahar-ZahedanRailway route. Ten different signaling systems are indexed and 15 different criteria have been studied for an appropriate selection of the system. PROMETHEE and SAW methods are used for ranking. Finally, S3 system (traditional signaling, section block and automatic train protection) has been proposed as a suitable signaling system for Chabahar-ZahedanRailway.

کلیدواژه‌ها [English]

  • railway
  • signaling
  • Multiple Criteria Decision Making
  • Entropy