یک مدل چندهدفه برنامه ریزی خطوط مسافری با در نظر گرفتن تنوع و محدودیت ناوگان و با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

برنامه ریزی خطوط مسافری یک تصمیم استراتژیک و بلند مدت در حوزه برنامه ریزی مسافر در را ه آهن است. تاکنون مدلهای ریاضی گوناگونی برای مسئله برنامه ریزی خطوط ارائه شده و مورد استفاده قرار گرفته اند.
 در این مقاله یک مدل جدید برای این مسئله پیشنهاد شده است که برای اولین بار درآن، دو هدف مجموع هزینه عملیاتی و تعداد مسافران مستقیم با استفاده از روش برنامه ریزی آرمانی بهینه شده اند. همچنین از آنجایی که شرکتهای حمل و نقل ریلی مسافری، دارای چند نوع ناوگان با سرعت حرکت و ظرفیتهای متفاوت بوده و از نظر تعداد ناوگان نیز با محدودیت روبرو هستند، برای سازگاری با شرایط واقعی، محدودیتهای تعداد ناوگان موجود نیز در مدل در نظر گرفته شده است و برای هر خط امکان خدمت رسانی با بیش از یک نوع ناوگان وجود دارد. مدل پیشنهادی با استفاده از مثال عددی پیاده سازی شده و جوابهای بهینه به دست آمده، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Goal Programming Approach to Line Planning Problem Considering Multi-type Rolling Stock Constraint

چکیده [English]

Line planning problem is a strategic and long-term decision in passenger railway planning. A line is a direct railway connection between two stations and is characterized by its origin and destination station, its frequency/day, the route between these two stations and the intermediate stops at passing railway stations. The line plan is the collection of all lines and, finding it, is a very complex problem. Researchers have used linear and non-linear mathematical programming for this problem. In this paper a new multi objective mixed integer linear mathematical model (MOMILP) for line planning problem is presented, in which two conflict objective functions, minimizing total operation costs and maximizing total number of direct passengers, are considered. Total operation costs consist of fixed cost, variable cost and direct passengers are the passengers that can travel from their origin station to their destination station without having to change trains. This model is solved by using goal-programming method. The companies of passenger trains use several kinds of rolling stocks that are different in speed and capacity, and the number of each kind of them is limited. Therefore, in the proposed model, the total number of existing rolling stock is limited by adding a new constraint, and more than one kind of rolling stock can be used for each line. Finally, a numerical example is presented to evaluate the performance of proposed model. The results show that by using goal programming, according to planning conditions and organizational priorities, both objective functions may be optimized simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rail transportation planning
  • passenger line planning
  • optimization
  • Goal Programming