دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، بهار 1390، صفحه 205-283